Endring nr. 1 av detaljregulering for Energiparken Vest

Øygarden kommune har med heimel i plan- og bygningslova § 12-14 andre ledd gjort delegert vedtak om endring etter forenkla prosess av detaljregulering for Energiparken Vest, gbnr. 242/76 – Dale. 

Vedtaksdato: 12.01.23
Kunngjeringsdato: 27.01.2023
Klagefrist: 06.02.2023
Saksnummer: 22/20713
Arealplan-ID: 20210002
Opne i plankart
Plandokument
Status: Godkjent plan
Gardsnamn: Dale

Kort om planen og endringa

Planområdet er lokalisert på Gjengardshøyen, aust for Kollsnes. Området ligg innanfor Energiparken, om lag 800 meter vest for Northern Lights sine fasilitetar. Hovudføremålet i planen er å legge til rette for hydrogenproduksjonsanlegg i Energiparken. 

Gjennom endringa er det opna opp for at det på avgrensa områder i planen vil vere tillate med byggjehøgde på inntil 15 m og 25 m. 

Dokument i saka

Plandokument er tilgjengeleg i kommunen sitt planregister. 

Klagefrist

Eventuelle merknader og innspel kan formidlast kommunen som:

Vi ber om at De ved all kontakt med oss gjev opp saka sitt referansenr. 22/20713.

Klagefrist er satt til 06.02.2023.