Parkeringsløyve (HC-kort)

Du kan søkja om parkeringsløyve (HC-kort), dersom du som bilførar eller passasjer har eit særleg behov for parkeringsplass tilknytt til bustad, arbeid og anna aktivitet.

Søkjarar med begrensa gangevne og som har problem med å finne parkering tett ved bustad, arbeidsplass og behandlingsinstitusjonar har prioritet ved tildeling av parkeringsløyve.

Institusjonar som disponerar spesialinnreia bil for transport av forflyttingshemma. Dette gjeld på HC-plassar med offentleg trafikkskilt.

Krav og kriterier til søkjar

Prioritering av søkjarar

Søkjarar som har rullestolheis eller rampe i bilen vert prioritert. Etter forskrifta skal behov for parkeringslette i samband med arbeid eller bustad leggjast vekt på. I tillegg er det forvaltningspraksis på at det med «anna aktivitet» meinast søkjarar som har regelmessig helserelaterte avtalar på stadar der det er vanskeleg å parkera, vert prioritert.

Kven vert ikkje prioritert?

 • Søkjarar som berre har sporadiske behov for parkeringslette
 • Søkjarar som primært har behov for parkeringslette i samband med handling og sosiale aktivitetar
 • Søkjarar som i hovudsak kan nytta ordinære parkeringsplassar eller andre alternative løsningar. Til dømes utløyser ikkje behov for handling, deltaking i sosiale aktivitetar eller problematikk knytt til bæring i seg sjølv rett til parkeringsløyve.

Det vert gjort ein heilskapsvurdering av aktivitetar der det er behov for tilrettelagt parkering. Det er difor viktig at du skriv alt du meiner er relevant for søknaden.

Slik søkjer du

Søknad med vedlegg må vera elektronisk.

Søknad om parkeringsløyve for forflyttingshemma

Vedlegg du må laste opp saman med elektronisk søknad:

 1. Legeerklæring
 2. Kopi av gyldig legitimasjon (søkjer som passasjer)
 3. Kopi av gyldig førarkort (søkjer som bilførar)
 4. Bilete av deg i passfotoformat av ny dato

Slik søkjar du for institusjon med spesialinnreia bil

Søknad om parkeringsløyve for institusjon med spesialinnreia bil

Bilete kor ein kan sjå både bilskiltet og spesialinnreiinga må laste opp saman med elektronisk søknad.

Saksbehandling

Kor kan du parkera med parkeringskort?

Ved parkering skal kortet liggja godt synleg bak frontruta for kontroll.

 • På reserverte offentlege parkeringsplassar for forflyttingshemma
 • På avgiftsbelagde offentlege parkeringsplasser utan å betala avgift
 • På offentleg parkeringsplass med skilta tidsavgrensing frå 30 minutt og oppover med inntil dobbel tid. Dette gjeld ikkje på parkeringsplassar for forflyttingshemma med oppgitt tidsavgrensing.
 • På stader der det er innført bustadsoneparkering

Ofte stilte spørsmål

Øygarden kommune
Telefon 56 16 00 00