Søk sjukeheimsopphald

Sjukeheimsopphald er eit tilbod til personar med behov for pleie og tilsyn heile døgnet, der det ikkje er mulig å dekke hjelpebehovet i personen sin eigen heim.

Kven kan søkje opphald på sjukeheim?

  • Personar med nedsett funksjonevne
  • Alvorleg sjuke
  • Eldre
  • Pårørande

Slik søkjer du

I søknadsskjema skriv du kva du treng bistand og hjelp til. Dersom ein annan person sender inn søknad på vegne av deg, må du gje fullmakt.  Vi ber om at det vert lagt ved oppdaterte legeopplysningar.

Søknadsskjema for helse, omsorg og velferdstenester (PDF, 202 kB)

Utfylt og signert skjema sendast til:
Øygarden kommune
Ternholmvegen 2
5337 Rong

Saksbehandling

Når søknad er motteken, vil det bli gjort ein  kartlegging av din fysiske og psykisk funksjonsevne, samt dine behov og ynskjer. Du må gjerne ha med pårørande eller annan tillitsperson dersom vi kjem på heimebesøk.

Kommunen har plikt til å behandla saka så snart råd er. Dersom saka ikkje kan avgjerast innan ein månad, skal du ha skrifteleg svar på årsaka til dette med opplysningar om når ein meiner at vedtaket vil bli gjort.

Søknad vert behandla i tverrfagleg inntaksnemnd i Helse og Velferd. Du vil få skriftleg vedtak om avgjerda som er tatt.

Prisar

8.2 Institusjonsopphald (per døgn)
Grunnlag Gebyr 2024
Dagsopphald Etter forskrift
Frokost 42
Korttidsopphald i institusjon / dagopphald: her følgjer kommunen forskrift om vederlag for opphald i institusjon. Årleg justert frå Helse og omsorgsdepartementet* Etter forskrift
Avlastning (denne tenesta er gratis) 0
Suppe/dessert 32
Varm middag pr porsjon 115
Transport 42

* Satsar er regulert i "Forskrift om eigendel for kommunale helse- og omsorgstenester" §4. Nye satsar frå 1. januar 2020.

Pris for langtidsopphald

Prisen for en langtidsplass beregnes ut fra din grunnpensjon fra Folketrygden, sjå  nærare berekning i § 3 i Forskrift om eigenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.

Klage

Du kan klage på vedtak om opphald i sjukeheim. Nærare informasjon om vilkår for klage vert sendt ut saman med vedtaket frå kommunen.

Lover og reglar

Øygarden kommune
Telefon 56 16 00 00