Søk om oppfølging

Oppfølgingstenesta rus gjev individuelt tilpassa hjelp og støtte til personar med langvarige og samansette behov for helsehjelp.

Kven kan få tilbodet?

 • Personar over 18 år  
 • Pårørande til personar med rusutfordringar

Kva kan du få hjelp til?

 • Førebyggjande arbeid
 • Nettverksbygging
 • Aktivitet
 • Kartleggingsarbeid
 • Koordinering av tenester; utarbeiding av individuell plan, ansvarsgrupper
 • Samtalar/råd/rettleiing for å laga betre strukturering av kvardagen
 • Praktisk bistand oppfølging
 • Tilvising til behandling
 • Søknad LAR

Slik søkjer du

Søk om rusoppfølging (PDF, 153 kB)

Send skjema til:
Øygarden kommune
Ternholmvegen 2
5337 Rong

Søknadsfrist

Søknaden din blir vurdert i inntaksteam innan 1-2 veker etter at den er motteken.

Pris

Tilbodet er gratis.

Kva skjer vidare?

Når vi vi tek imot søknaden eller vert kontakta direkte, vil inntaksteamet vurdera søknaden. Du vert så kontakta av ein av våre  medarbeidarar  for å saman med deg , finna ut kva tilbod som kan passa.

Klage

Klage på vedtak kan sendast til Øygarden kommune innan 3 veker frå motteke vedtak. Søknaden din vert så vurdert på nytt. Dersom vedtaket vert endra, får du brev om dette. Dersom vedtaket ikkje vert endra, vert klagen sendt vidare til Fylkesmannen med kopi til deg.

Lovar og reglar

Øygarden kommune
Telefon 56 16 00 00