Søk om Individuell plan/koordinator

Alle som har behov for langvarige og koordinerte tenester etter helse- og omsorgstjenesteloven har rett til å få koordinator og/eller utarbeida ein individuell plan dersom dei ønskjer det.

Planen skal vere eit verktøy for samarbeid mellom tenestemottakar og hjelpeapparatet, og mellom dei ulike tenesteytarane. Søknad sendast til Koordinerande eining.

Slik sender du førespurnad

Du kan kontakte eininga Helse, meistring og rehabilitering på telefon 55 09 68 50 ved spørsmål om koordinator og individuell plan eller sende skriftleg førespurnad til Koordinerande eining i kommunen:

Send førespurnad om Individuell plan/koordinator/barnekoordinator (PDF, 213 kB)

Send skjema til:
Øygarden kommune - Koordinerande eining
Ternholmvegen 2
5337 Rong

Kva skjer vidare?

Dersom du har fleire tenester og behov for koordinering av disse, vil du få innvilga koordinator og få tilbod om å utarbeide individuell plan. Du vil då få hjelp til å koordinere dei tenestene du allereie har. Individuell plan og koordinator gjev ikkje rett til fleire tenester enn dei du i utgangspunktet har. Du vil få svarbrev.

Klage

Ved eventuelt avslag har du rett til å klage. Dersom ein individuell plan ikkje oppfyller krava til kva ein slik plan skal innehalde (sjå forskrifta), kan du også klage på det. Klagen sender du til Koordinerande eining.

Om Koordinerande eining

Koordinerande eining i Øygarden kommune er ei faggruppe, sett saman av representantar frå fleire fagavdelingar i kommunen. Koordinerande eining er organisert i kommunalsjefområda Helse/Velferd og Oppvekst og vurderer førespurnader samt avgjer kva tenesteområde som skal tilby koordinator. Koordinerande eining er leia av leiar for Helse, meistring og rehabilitering, har møte ein gong i månaden og held til på Straume terapisenter.  er organisert i kommunalsjefområda Helse/Velferd og Oppvekst. 

Barnekoordinator

Barnekoordinator er ein forsterka rett til koordinering av tenester for barn med langvarig og alvorleg sjukdom, skade eller nedsett funksjonsevne. Vilkåra for å få innvilga barnekoordinator er samla sett noko strengare enn for alminneleg koordinator.
 
Familiar som har eller venter barn med alvorleg sjukdom, skade eller nedsett funksjonsevne som treng ulike helse-, omsorgs- og velferdstenester, kan ha rett på å få oppnemnt barnekoordinator i kommunen. Rett til barnekoordinator gjev ikkje rett til fleire tenester, men skal bidra til at dei tenestene ein har samarbeidar. 
 
Ein barnekoordinator skal: 

  • Syte for koordinering av det samla tenestetilbodet kring barnet og familien
  • Bidra aktivt til at tenestene kring barnet og familien samarbeider
  • Leggje til rette for at barnet og familien får nødvendig informasjon og heilskapleg rettleiing om rettigheiter og relevante tenestetilbod
  • Leggje til rette for gode overgangar mellom ulike livsfasar
  • Sikre framdrift i arbeidet med individuell plan 

Førespurnad om barnekoordinator sendast på same skjema som alminneleg koordinator. Presiser i søknadsteksten kva det bes om. 

Om Individuell plan

Vi nyttar eit elektronisk verktøy for individuell plan, levert av DIPS levekår. 

Logg inn for å sjå individuell plan 

Tryggleik

Pålogging til indivduell plan er den same type pålogging som ein nyttar på nettbank - og like trygt. Vi stiller også krav om personnummer for alle deltakarar for å sikre at ein ikkje blandar personar med same namn. Alle som skal ha tilgang til elektronisk IP får ei grunnopplæring og i tillegg vil alle som skal vere koordinator få ei grundigare opplæring.

Brosjyre

Brosjyre - Treng du koordinator/individuell plan? (for utskrift) (PDF, 484 kB)

Øygarden kommune
Telefon 56 16 00 00