Utlån av hjelpemidlar

Den som har varig skade, sjukdom eller nedsett funksjonsevne kan ha behov for  hjelpemiddel. Hjelpemiddel kan vere med på å kompensera for nedsett funksjon, bidra til å oppretthalde  funksjon og auke meistring og deltaking i eige kvardagsliv. 

Kortvarig behov

Ved kortvarig behov for hjelpemiddel kan ein låne frå kommunalt hjelpemiddellager.

Varig behov

Ved varig og vesentleg nedsett funksjonsevne kan kommunalt personell som til dømes, ergoterapeut, fysioterapeut, PPT eller heimetenesta hjelpe deg med å skrive søknad til NAV – Hjelpemiddelsentralen.

Opningstider

Hjelpemiddellageret er ope måndag til fredag kl. 08.00 - 15.00
Det er mogleg å gjera avtale utanom opningstid ved behov.
Dersom ein treng store hjelpemiddel som ein ikkje får plass til i personbil, kan ein gjere avtale om utkøyring. 

Kontakt

Telefon: 55 09 68 50
Adresse: Blombakkane 7, Straume

Pris

 • Mindre hjelpemiddel, som til dømes strømpepåtrekker og gripestang kjøper ein sjølv.
 • Kommunen dekkjer utlån ved kortare behov og har til dømes dusjstol og toalettforhøye til utlån. 
 • Det er eigenandel ved enkelte hjelpemiddel, mellom anna krykkjer. 
 • Hjelpemiddel ved varig behov blir dekt av folketrygda, viss ein får søknaden innvilga. Det kan kome eigenandel på enkelte ting, som hjelpemiddel til sport og aktivitet for vaksne over 26 år og ved tilrettelegging av bustad. 
 • Møbler og anna frå vanleg handel skal alltid vurderast før ein søkjer om hjelpemiddel. 

Hjelpemidlar frå korttidslageret

 • Dusjstol
 • Arbeidsstol/kontorstol
 • Krykkjer - depositum
 • Manuell rullestol
 • Rullator
 • Toalettforhøgar med og utan armlene

Tilpassing/opplæring i bruk av hjelpemiddel vert gjort av personell i kommunen.

Ansvar ved lån

Den som låner tekniske hjelpemiddle har sjølv ansvar for å:

 • Å få nødvendig opplæring
 • Føreta vedlikehald som vask og ettersyn
 • Levera tilbake hjelpemidla du ikkje treng lenger
 • Gje beskjed om uhell og nesten ulukker
 • Reparasjon (ta kontakt med Straume terapisenter)

Lese meir

Hjelpemiddellageret
Telefon 55 09 68 50

Opningstider

Hjelpemiddellageret

Måndag til fredag
kl. 08.00 - 15.00

Adresse

Blombakkane 7, 
5354 Straume