Tryggleiksalarm med røykvarslar

Tryggleiksalarm med røykvarslar er ei kommunal serviceteneste som kan auke tryggleik og sjølvstende for deg som bur heime.

Du kan sende inn førespurnad om Tryggleiksalarm dersom du bur heime, har nedsett funksjonsevne og har behov for å kunne varsle om du treng hjelp.

Dersom du ikkje har andre tenester frå helse og velferd, vil du også få tilbod om eit førebyggjande heimebesøk, der du får god informasjon om ulike tilbod og tiltak som kan vera nyttige å kjenne til for å bu trygt og trivast  heime.

Det er eigenbetaling for tenesta. Sjå pris.

Kven kan få tilbodet?

Dei som av ulike årsaker kan ha behov for å tilkalle hjelp frå heimesjukepleien.

Må fylle eitt eller fleire av følgjande kriterium:

 • ha lett for å falle/har rørsleproblem
 • er utrygg grunna sjukdom eller av andre årsaker
 • bur åleine /har lite nettverk

Det er ei føresetnad at den som får tryggleiksalarm forstår bruken av denne. Alarmen skal kun nyttast i situasjonar du har behov for nødvendig helsehjelp.

Når kommunen mottar førespurnad om tryggleiksalarm tek dei kontakt med deg.

Tryggleiksalarm vert installert når du har meldt frå om at du har klar to nøklar til hovuddør og at nøkkelboks er montert. Ein nøkkel skal ALLTID liggja i nøkkelboks. Den andre vert oppbevart hjå heimetenesta som ekstra sikring.

Røykvarslare

Når tryggleiksalarm er montert, vil brannvesen ta kontakt for installering av røykvarslar. Røykvarslar kjem i tillegg til dei du ev. allereie har i huset eller leilegheita.

Dersom røykvarslar blir utløyst, vil heimetenesta ringja deg opp i alarmboks/telefon. Får dei ikkje kontakt, ringjer dei direkte til  brannvesenet (110). I begge desse tilfelle vil heimetenesta  køyra ut i heimen for å sikra at alt er i orden.

Generell informasjon om tryggleiksalarm

 • Alarmen vert knytt til heimetenesta og blir svart ut heile døgeret.
 • Alarmen fungerer berre inne i bustaden.
 • Har du behov for tryggleiksalarm når du ferdast ute, er det andre alarmtypar du kan søkja om.
 • Tryggleiksalarmboksen må alltid vera tilkopla straum. Han skal ikkje koplast frå stikkontakt til dømes når du reiser vekk, eller ved lyn og torevær.
 • Ved straumbrot har alarmboksen batteri og vil framleis fungera normalt.  
 • Ved feilmeldingar knytt til straumbrot/teknisk feil, vil heimetenesta kontakta deg for å avklara meldinga.
 • Dersom du skal reisa bort, legg alarmknappen igjen heime.
 • Ved flytting, må det meldast frå om adresseendring, slik at du skal få nødvendig hjelp når alarm vert utløyst.

Korleis nytte tryggleiksalarm

 • Det er viktig at du alltid har alarmknappen på deg når du er heime, også om natta og når du er på badet/ dusjar. Alarmen er vasstett.
 • Tryggleiksalarm skal berre nyttast ved behov for nødvendig helsehjelp, til dømes ved fall eller andre uføresette situasjonar som ikkje kan vente til ev. heimetenesta kjem på fast oppdrag.
 • Når du trykkjer på alarmknappen, vil heimetenesta ringja deg opp i alarmboksen. Dersom dei ikkje oppnår kontakt, vil dei ringja til telefonen din. Får ein ikkje kontakt i det heile, kjem heimetenesta heim til deg.  
 • Ved utløyst alarm skal du kunna forventa rask respons. Utrykkingstida kan variera avhengig av tid på døgeret og kor alvorleg meldinga er.  Du skal likevel kunna rekna med at hjelp er framme innan ein time etter utløyst alarm. 
 • Dersom røykvarslar blir utløyst, vil heimetenesta ringja deg opp i alarmboks/telefon. Får dei ikkje kontakt, ringjer dei direkte til  brannvesenet (110). I begge desse tilfelle vil heimetenesta  køyra ut i heimen for å sikra at alt er i orden.
 • Ved behov for akutt medisinsk hjelp og du  framleis klarer å ringja på eigen telefon, ta direkte kontakt med
  • medisinsk nødtelefon på 113
  • legevakt på telefon 116 117

Har du allereie fått tenesta, må du må melda frå til aksjonssenteret ved:

 • Flytting/adresseendring (meld frå i god tid)
 • Nytt telefonnummer
 • Behov for nytt utstyr (øydelagt utstyr)
 • Oppseiing av tryggleiksalarmen. Ingen betaling etter oppseiingsdato.

Dersom tenesta ikkje aukar tryggleik og sjølvstende for deg heime, vil kommunen vurdera andre meir tenlege løysingar for å tryggja situasjonen din.  

Ved behov for meir informasjon om denne tenesta, ta kontakt med Aksjonssenteret på tlf. 55 09 70 00 (08.00 – 15.00) eller e-post aksjonssenter@oygarden.kommune.no. Ikkje bruk e-post til sensitive opplysningar.

Søk

Skjema for førespurnad om tryggleiksalarm (PDF, 96 kB)

Utfylt og signert skjema sendast til:
Øygarden kommune
Ternholmvegen 2
5337 Rong

Pris

Prisar per månad for tryggleiksalarm

8.5 Andre tenester
Grunnlag Gebyr 2024
Tryggleiksalarm pr mnd (nye alarmar)* 418
Tryggleiksalarm person nr to i husstanden, pr mnd (nye alarmar) 200
Tryggleiksalarm per mnd, minstepensjonistar gratis
Tryggleiksalarm per mnd, hustandar med inntekt under 2G 200
Aksjonssenter
Telefon 55 09 70 00


Telefontid:
Måndag-fredag 08.00-15.00

E-post:
aksjonssenteret@oygarden.kommune.no

Ved akutt hjelp ring:
Legevakt 116 117 eller
medisinsk nødhjelp 113.

Adresse

Blombakkane 77,
5354 Straume