Bergen Røde Kors - Døråpner

Eit aktivitetstilbod som rettar seg mot menneske med psykiske helseutfordringar, rusavhengige og lauslatne frå fengsel. Aktiviteten bidrar til å minska einsemd og isolasjon og er med på å bygga sosiale nettverk.

Døråpner bidrar til å bli kjent med moglegheiter innanfor eige lokalsamfunn og å få kunnskap om uformelle og formelle kodar gjennom å delta på aktivitetar som fremmar tryggleik og sjølvstende.

Gjennom fysiske og sosiale aktivitetar meiner vi at sunne nettverk, gode relasjonar og auka sjølvkjensle vil oppstå hos deltakarane våre. 

Kontakt oss

E-post: bergen@redcross.no
Nettside