Tilskot til etablering

Tilskotet skal bidra til å skaffe eigna bustadar for personar som er vanskelegstilte på bustadmarknaden. Tilskotet skal også sikra at vanskelegstilte kan bli buande i eigna bustad. Les meir om ordninga på heimesida til Husbanken

Slik søkjer du tilskot til etablering

Søknadsskjema

Kva skjer vidare?

I Øygarden kommune er det eining for Service som tar stilling til alle saker som gjeld startlån. Normal behandlingstid er 4 - 6 veker, men kan vera lengre i samband med høgtider og feriar.

Søknadar vert ikkje rekna som levert, og vert ikkje behandla, før all nødvendig dokumentasjon er motteke.

Klage

Du har rett til å klaga om du meiner noko i vedtaket er feil. Klagefristen er 3 veker frå melding om vedtak er sendt. Klagen skal vera skriftleg og grunngjeven. Han skal sendast til Øygarden kommune, Ternholmvegen 2, 5337 Rong.

Øygarden kommune
Telefon 56 16 00 00