Introduksjonsordning

Som ny flyktning i Øygarden kommune kan du ha rett og plikt til å delta i eit introduksjonsprogram dersom du er mellom 18 og 55 år.

Meir informasjon om introduksjonsprogrammet finn du på heimesida til regjeringa

I somme tilfelle vil også familiesameinte ha rett og plikt til å delta i introduksjonsprogram. 

Mål med introduksjonsprogrammet

  • Opplæring i norsk og samfunnskunnskap
  • Tiltak som førebur til vidare opplæring eller jobb
  • Økonomisk uavhengigheit
  • Styrkje moglegheita for ein varig plass i arbeidslivet

Stønad under introduksjonsprogrammet

  • Deltaking i programmet gjev rett til introduksjonsstønad
  • Stønaden utgjer to gonger grunnbeløpet til folketrygda på årsbasis
  • Deltakara under 25 år under integreringslova som bur med foreldre mottek 1/3 stønad
  • Deltakara under 25 år under integreringslova som bur utan foreldre mottek 2/3 stønad
  • Stønaden er skattepliktig

Kan arbeidsplassen din opne dørene til arbeidslivet for ein flyktning?