Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Her finn du alt om koronaviruset i Øygarden kommune

Introduksjonsordning

Som ny flyktning i Øygarden kommune kan du ha rett og plikt til å delta i eit introduksjonsprogram dersom du er mellom 18 og 55 år.

Meir informasjon om introduksjonsprogrammet finn du på heimesida til regjeringa

I somme tilfelle vil også familiesameinte ha rett og plikt til å delta i introduksjonsprogram. 

Mål med introduksjonsprogrammet

  • Opplæring i norsk og samfunnskunnskap
  • Tiltak som førebur til vidare opplæring eller jobb
  • Økonomisk uavhengigheit

Stønad under introduksjonsprogrammet

  • Deltaking i programmet gjev rett til introduksjonsstønad
  • Stønaden utgjer to gonger grunnbeløpet til folketrygda på årsbasis
  • Deltakarar under 25 år mottek 2/3 stønad
  • Stønaden er skattepliktig