Tilrettelegging av barnehagetilbodet for barn med nedsett funksjonsevne

Kommunen skal sikra at barn med nedsett funksjonsevne får eit eigna, individuelt tilrettelagt barnehagetilbod. Barn med nedsatt funksjonsevne skal ha høve til å delta i barnehagen på lik linje med andre barn. 

Vår plikt gjeld tiltak som er nødvendige for at barnet skal kunne bruke og ha nytte av barnehageplassen.

Lovkrav

Følgjande lovkrav gjeld for vedtak knytt til tilrettelegging av barnehagetilbodet:

  • § 23 i Forvaltningslova: Enkeltvedtak
  • § 18 i Forvaltningslova: Føresette har rett til innsyn i dokumenta som omhandlar saka
  • § 27 i  Forvaltningslova: Føresette har klagerett på vedtaket. Statsforvaltaren er klageinstans

Kommunalsjef for Oppvekst fattar vedtak om tilrettelegging av barnehagetilbodet.

PPT
Telefon 56 16 02 00

Adresse

Foldnesvegen 1,
5354 Straume