Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Alt om koronaviruset i Øygarden | Registrer deg for vaksine | Smitteverntiltak i Øygarden

Utvalsleiarar

Her finn du utvalsleiarane i Øygarden kommune.


Utval for tenester og levekår

Jan Utkilen - Klikk for stort bilete Leiar Jan Utkilen (SL)
Telefon: 941 53 303
E-post: jan.utkilen@gmail.com

Ernst Morten Einarsen - Klikk for stort bileteNestleiar Ernst Morten Einarsen (H)
Telefon: 959 13 088
E-post: kdf.ernst@gmail.com

Utvalet skal arbeida med:

 • Helse/skule/barnehage/omsorg/NAV/drift og planlegging
 • Samfunnskontakt: Frivillige lag og organisasjonar, idrett og kyrkja
 • Kommunedelplanar innanfor tenester og levekår
 • Kultur
 • Kulturskulen

Utval for samfunnsutvikling

Andreas Tjong Kallekleiv - Klikk for stort bileteLeiar Andreas Tjong Kallekleiv (H)
Telefon: 906 11 941
E-post: andreaskallekleiv@hotmail.com

Svein Berger Bjørge - Klikk for stort bileteNestleiar Svein Berger Bjørge (FrP)
Telefon: 900 71 781
E-post: sveinbbjorge@yahoo.no

 Utvalet skal arbeida med:

 • Kommuneplanen sin samfunnsdel
 • Samferdsle
 • Kommunale eigedommar; Bygging og utvikling
 • Miljøsaker
 • Kommunedelplanar innanfor samfunnsutvikling
 • Lokaldemokrati og identitet
 • Samordning av samfunnsplan og arealplan

Utval for plan

Svein Otto Jacobsen - Klikk for stort bileteLeiar Svein Otto Jacobsen (FrP)
Telefon: 936 38 223
E-post: svein@sydvestmedia.no

Michael Sangolt - Klikk for stort bileteNestleiar Michael Sangolt (H)
Telefon: 415 76 655
E-post: msangolt@gmail.com

Utvalet skal arbeida med:

 • Kommuneplanen sin arealdel
 • Kommunedelplanar (areal)
 • Reguleringsplanar og arealrelaterte saker
 • Dispensasjonssaker
 • Klagesaker

Kontrollutvalet

Leiar Mons Tore Nakken (AP)
Telefon: 930 40 900
E.post: m.t.n@online.no

Nestleiar Inge Kausland (H)
Telefon: 924 26 262
E-post: utariks@hotmail.com

Utvalet skal arbeida med:

 • Kontrollutvalet skal i første rekkje føre samanhengande tilsyn og kontroll med forvaltninga i kommunen på vegner av kommunestyret, medrekna å sjå til at kommunen har ei forsvarleg revisjonsordning.
 • Utvalet kan i prinsippet ta opp eitkvart forhold ved kommunen si verksemd så lenge det kan definerast som kontroll eller tilsyn. Men utvalet kan ikkje overprøve politiske prioriteringar utført av kommunen sine folkevalte organ.
 • Kontrollutvalet kan berre sjå til at dei vedtak som er tekne og verksemda elles, er i tråd med rettslege krav til kommunen, dvs. om vedtak er tekne av kompetent organ etter korrekt saksbehandling og om vedtaket er gjennomført som fastsatt. Kommunelova §23-5 viser også til at kontrollutvalet skal rapportere resultata av arbeidet sitt til kommunestyret.