Kvifor behandlar kommunen personopplysingar om deg?

Innsamling og behandling av personopplysingar er nødvenig for at Øygarden kommunen kan tilby og utføra dei tenestene dei skal i kommunen.  

Formålet for behandling av personopplysningane avheng av kva teneste Øygarden kommune leverer til deg. Det kan til dømes vera opplysningar om namn, adresse og anna nødvendig informasjon kommunen treng for å behandla ulike søknadar frå deg.

Informasjon om tenestene til kommunen finn du her.

Kva er det rettslege grunnlaget?

Dei fleste tenestene Øygarden kommune leverer er lovpålagte oppgåver. For å utføra oppgåvene, er det naudsynt å behandla personopplysningane dine. 

Til dømes pålegg barnehagelova kommunen å tilby barnehageplassar. Øygarden kommune må difor behandla personopplysningane som er nødvendige for å tilby deg barnehageplass.

I tilfelle der kommune leverer tenester som ikkje er lovpålagte, vert opplysningane bahandla på bakgrunn av samtykke eller avtale.

Les meir i Personopplysningsla.