Databehandlingsprotokollar for kommunale tenester

Øygarden kommune behandlar dine data - her er ei oversikt over korleis vi tar vare på dine data.

Databehandlingsprotokollar for kommunale tenester
Namn på behandlinga Behandlar data Behandlingsgrunnlag Formål med behandlinga Kategoriar av registrerte Rettsleg forpliktelse
KS post frå kommunen via SvarUt Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Identitetsgrunnlag Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse | Artikkel 6. Behandlingens lovlighet Bruk av KS MinSide SvarUt Innbyggere, Ansatt, Næringsliv, Lag/organisasjoner
Digital meldingsbok Barn, Foreldreansvar, Fraværshistorikk, Helseopplysninger, Klassegruppe skole, Læringsutfordringer, Permisjonshistorikk, Skoletilhørighet Artikkel 9.Behandling av særlige kategorier av personopplysninger Kommunikasjon mellom barnehage/skole (eining) og heim med bla. føring av fråver/merknadar. Barn, Elever, Foresatte, Ansatt, Pårørende Forskrift til opplæringslova § 3-7.
Rask psykisk helsehjelp Adresser inkludert historikk, Barn, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Sivilstand, Telefonnummer Artikkel 9. Bokstav a - samtykke, Artikkel 9.Behandling av særlige kategorier av personopplysninger Formål er å yte helsehjelp til innbygger Pasient (bruker) Aktuelle lover i helse- og omsorgstjenesten
Registrering i skoleadministrativt system Adresser inkludert historikk, Barn, Epost, Foresatte, Fraværshistorikk, Fullt navn med historikk, Fødselsdato, Fødselsnummer, Klassegruppe skole, Skoleinformasjon, Skoletilhørighet, Statsborgerskap, Stillingskategori, Telefonnummer, Vitnemål Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse, Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Registrere personopplysininger for administrasjon av skole. Elever, Foresatte, Innbyggere, Ansatt Opplæringslova §2-1.
Aksjonssenter - første kontakt med innringer Fullt navn med historikk, Fødselsdato, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Pårørende, Sivilstand, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse, Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Aksjonssenteret vil vera den eine døra inn der ein skal kunne vende seg for hjelp, råd og rettleiing. Gjennom etablering av eit døgnope aksjonssenter er det ynskje om at innbyggjarar med behov for støtte skal kunne bu trygt og trivast lengre heime. Innsamling av data kan nyttast til å utvikle tenester kommunen, private og frivillige aktørar.leverer.. Pasient (bruker), Innbyggere, Lag/organisasjoner, Pårørende, Ansatt, Tjenestemottaker Forvaltningsloven paragraf 11, Helse og omsorgstenestelova paragraf 3-1 m.fl Lov om sosiale tenester paragraf 17
Deling av adresselister for å få sjekke dekning i husstandar der kommunen tilbyr velferdsteknologi Adresser inkludert historikk Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse For å sjekke dekning av nett Tjenestemottaker
Digital spørjeundersøking om reisevanar Artikkel 6. Bokstav a - samtykket, Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Reisevaneundersøking skal gje oss informasjon om reisevanar og reisemønstre hos innbyggarane våre. Føremålet er å nytta informasjonen til å sette i gang gode tilgang for å redusera kø, og betra trafikkflyt. Innbyggere
Evaluering av prosessen med samfunnsdelen Artikkel 6. Bokstav a - samtykket, Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Evaluere og læra av planprosessar Innbyggere, Næringsliv, Ansatt, Lag/organisasjoner
Kaptein Morf Arbeidsforhold, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsdato, Fødselsnummer, Klassegruppe skole, Skoleinformasjon, Skoletilhørighet Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse, Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Opplæring Elever, Ansatt Opplæringslova kapittel 1 og 2 med tilhøyrande forskrift
Lexplore Arbeidsforhold, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsdato, Fødselsnummer, Klassegruppe skole, Læringsutfordringer, Skoleinformasjon, Skoletilhørighet Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse, Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Opplæring, kartlegging av leseferdigheiter, tilpassing av oppgåver til elev Elever, Ansatt Opplæringslova kapittel 1 og 2 med tilhøyrande forskrift
Numetry Arbeidsforhold, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsdato, Fødselsnummer, Klassegruppe skole, Læringsutfordringer, Skoleinformasjon, Skoletilhørighet Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse, Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Opplæring Elever, Ansatt Opplæringslova kapittel 1 og 2 med tilhøyrande forskrift
Skrible Arbeidsforhold, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsdato, Fødselsnummer, Klassegruppe skole, Læringsutfordringer, Skoleinformasjon, Skoletilhørighet Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse, Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Rettleiing og tilbakemelding på skriveoppgåver Elever, Ansatt Opplæringslova kapittel 1 og 2 med tilhøyrande forskrift
Hallmonitor - digitalt tellesystem i kommunale anlegg Adresser inkludert historikk Artikkel 6. Boksvar f - berettigede interessene, Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Brukartelling i kommunale bygg, anlegg, skoler Innbyggere, Lag/organisasjoner