Folkehelsepris

Folkehelseprisen skal stimulera til auka merksemd og innsats omkring folkehelsearbeidet i kommunen.

Folkehelseinnsatsen handlar om førebygging av fysisk og psykisk sjukdom gjennom aktivitetar og inkluderingsarbeid. Prisen vert gjeven til nokon som har gjort ein særskilt innsats eller er nyskapande innan folkehelsearbeidet i Øygarden. Prisen kan delast ut til initiativ, prosjekt eller tiltak i regi av frivillige organisasjonar/lag og enkeltpersonar i Øygarden kommune.

Forslag til kandidat

Framlegg til kandidatar, med grunngjeving, skal sendast til Øygarden rådhus, Postboks 184, 5342 Straume, på e-post til postmottak@oygarden.kommune.no eller elektronisk skjema.

Innspel til kandidat

Frist

Frist for framlegg til kandidat er 15. oktober.

Utdeling av pris

Kandidatane vert vurderte av Utval for tenester og levekår. Prisen på kr. 10.000,- og ein diplom vert delt ut på den årlege Kultur- og idrettsgallaen.