Brukarstyrt personleg assistanse (BPA)

Brukarstyrt personleg assistanse, BPA, er ein alternativ måte å organisere praktisk og personleg bistand på for personar med stort hjelpebehov i dagleglivet.

Kven kan få tilbodet?

Du må ha eit langvarig og omfattande behov for personleg assistanse for å klara daglege oppgåver.

Kva kan du få hjelp til?

Assistentar gjev deg personleg og praktisk hjelp i kvardagen ut frå behova dine og ønske.

Du styrer sjølv:

  • kven du vil ha som assistent
  • kva assistenten skal gjera
  • kvar og til kva tider assistenten skal vera hjå deg

Om du ikkje kan vera arbeidsleiar sjølv, kan rolla takast i vare av nokon som kjenner deg godt.

Du er med på å avgjera kven som skal vera assistenten din. Du kan velja kommune eller private som leverandør. Kommunen er ansvarleg for å føljga opp kvaliteten på tenesta.

Søk

Søk om BPA ved å bruka søknadsskjema for helse- og omsorgstenester. Skriv om behova dine for hjelp.

Søk om brukarstyrt personleg assistanse (PDF, 197 kB)

Utfylt og signert skjema skal sendast til:
Øygarden kommune
Ternholmvegen 2
5337 Rong

Søknadsfristar

Søknader vert behandla  fortløpande. Når søknad er motteken, avtalar vi snarast eit heimebesøk for kartlegging av behova dine og ønske. Du må gjerne ha med pårørande eller annan tillitsperson i møtet.

Pris

Samla inntekt for husstanden dannar grunnlag for kor mykje du må betala. Eigendel er den same om du vel privat eller kommunal leverandør.

Heimehjelp (praktisk bistand)
Pris 2023 pr. mnd
Intill 2G Etter forskrift
2G - inntil 3G 850
3G - inntil 4G 1 740
4G - inntil 5G 2 585
5G og over 3 450
Maks timesats 335

Kva skjer vidare?

Søknader vert behandla fortløpande, og om du ikkje får endeleg svar innan 3 veker, skal du motta svar på om lag kor lang behandlingstid ein forventar før vedtaket er klart.

Kommunen har plikt til å behandla saka så snart råd er. Dersom saka ikkje kan avgjerast innan ein månad, skal du ha skrifteleg svar på årsaka til dette med opplysningar om når ein meiner at vedtaket vert fatta.
I vedtaket vil det koma fram om søknaden vert innvilga eller ikkje.

Klage

Du kan klaga på vedtak om BPA. Nærare informasjon om vilkår for klage vert sendt ut saman med vedtaket frå kommunen.

Lovar og reglar

Øygarden kommune
Telefon 56 16 00 00