Jobbsjansen - Eit tilbod for deg som har innvandrarbakgrunn og er motivert for jobb

Jobbsjansen kan vera noko for deg om du er i alderen 18-55 år, har innvandrarbakgrunn, er heimeverande og ikkje deltek i andre ordningar.

Kven er vi?

Jobbsjansen er eit samarbeid mellom Integrerings-og mangfoldsdirektoratet (IMDI) og Øygarden kommune. Vi kartlegg kvalifikasjonane til deltakarane, evner og ønske, og hjelp dei vidare til jobb eller utdanning. Deltakarane får opplæring etter behov og hjelp til å koma seg ut i arbeidslivet eller utdanning.

Målgruppe

Heimeverande kvinner med innvandrarbakgrunn:

 • i alderen 18-55 år
 • med behov for grunnleggjande kvalifisering, som ikkje har tilknyting til arbeidslivet
 • som ikkje har rett på introduksjonsprogram, kvalifiseringsprogram eller andre ordningar
 • motivert for jobb

Prioritert målgruppe er kvinner som:

 • er familiegjenforente
 • er gift med norsk eller nordisk statsborgar
 • er gift/sambuar med arbeidsinnvandrer, som ønskjer å bu og jobba i Noreg
 • mottek overgangsstønad

Søk Jobbsjansen

Søknadsskjema for Jobbsjansen

Kva kan vi tilby deg?

Løn tilsvarande 1G (for tida 9.885 kroner per månad)

 • Fast kontaktperson
 • Individuelt tilpassa heiltidsprogram
 • Råd og rettleiing
 • Arbeidspraksis
 • Språktrening
 • Sosialt nettverk
 • Opplæring i å skriva CV og jobbsøknad
 • Informasjon om arbeidsmarkedet og jobbsøkerprosessen
 • Arbeidsrettet undervisning
Jobbsjansen
E-post
Telefon 94 98 71 42