Mobbeombod

Alle barn og unge har rett til eit trygt og godt barnehage- og skulemiljø. Mobbeombodet i Vestland er eit tilbod til alle barn og unge, og deira foreldre, som opplever å ikkje ha det bra i barnehagen eller på skulen. 

Kva kan du få hjelp til?

Mobbeombodet rettleiar i saker som handlar om psykososialt miljø, om barnet sine rettar og korleis du kan gå fram om du ikkje har det bra. Mobbeombodet har teieplikt.

Mobbeombodet er først og fremst tilgjengeleg for barn, unge og føresette, men styrarar, rektorar, tilsette i barnehage, skule og SFO, helseteneste og andre som arbeider med barn og unge er òg velkomne til å drøfte saker (anonymt) med mobbeombodet.

Korleis få hjelp?

Alle kan ta kontakt med mobbeombodet; på telefon 57 30 03 33 eller på e-post mobbeombod@vlfk.no
Du kan følgje ombodet på Facebook eller Instagram.

nettsida til Vestland fylkeskommune kan du lesa meir om ombodet og korleis du kan få hjelp

Mobbeombod i Vestland Aina Drage - Klikk for stort bileteAina Drage Mobbeombod i Vestland

Mobbeombod i Vestland Aina Drage

Alle barn og unge har rett til eit trygt og godt barnehage- og skulemiljø. Mobbeombodet i Vestland er eit tilbod til alle barn og unge, og deira foreldre, som opplever å ikkje ha det bra i barnehagen eller på skulen. 

Velkommen til meistringskurs for barn i 5.-7. klasse!

SFO følgjer skuleruta. Det er tilbod om ferie-SFO i haust- og vinterferie, og i sommarferie – inntil 2 veker i juni etter at skulen tek ferie, og inntil 2 veker i august før skulestart på nokre skular (gjeld for dei barna som har plass i SFO og ikkje nye 1. klassingar). SFO er stengd i juli.

Kvart år i mai er det ein nasjonal matematikkonkurranse som heiter Kikora Mattemaraton. Her er målet at kvar elev skal rekne så mange maratonløyper med matematikkoppgåver som mogleg og gå så mange maraton-distanser som mogleg. 

I høve vedtektene for SFO, skal ferie SFO ha ope heile sommaren. Sjå vedtekter på heimesida til Øygarden kommune. Det har vore oppe ei sak til politisk behandling om vedtektene skal endrast, slik at ferie SFO heldt stengt i juli. Saka skal opp til ny politisk behandling i høve dette 29. april.

Skyss følgjer til ei kvar tid dei nasjonale råda som gjeld smittevern for skuleskyssen.

Her kan du lese om situasjonen på Stranda skule. Viktig: Skulen oppmodar føresette til å halde seg dagleg oppdatert på  heimesida til Øygarden kommune.

For dei fleste trinna på skulen byrjar ein med utviklingsamtalar i veke 44 og 45.

 

Det kjem eige skriv frå kontaktlærar som omhandlar tidspunkt og innhald i samtalen.

 

I perioden 31. august til 25. september skal 5. trinn gjennomføre nasjonale prøver i lesing, rekning og engelsk. Du kan lese meir om dei nasjonale prøvene på nettsida til Utdanningsdirektoratet.

Det er vanleg at barn og unge opplever engstelse i ulike situasjonar og i periodar. Ofte er dette naturleg utviklingsangst, som varer i ein periode før den slepp taket. For nokon blir dette likevel vedvarande plager som får følger for dagleg fungering i familien, på skulen og/eller på fritida.