Redusert foreldrebetaling - SFO

Redusert foreldrebetaling for SFO gjeld for elevar frå 1. - 4. klasse dersom hushaldninga har låg inntekt. Ordninga gjeld frå 1. august 2021.

For å søkje om redusert foreldrebetaling i SFO må inntekta til hushaldninga vere lågare enn kr. 505 083,-.

Det er enkelt å søkje, og du slepp laste opp vedlegg då Øygarden kommune hentar inn likningsopplysningar som er nødvendig for å behandle søknaden din.

Dersom du likevel har andre opplysningar om hushaldninga si inntekt som ikkje kjem fram av skattemelding må du laste inn dokumentasjon på dette og sende inn elektronisk saman med søknad.

Foreldrebetalinga for eitt skuleår skal ikkje utgjer meir enn maksimalt seks prosent av hushaldet si inntekt siste året, eller at det har blitt ein varig nedgang i inntekta til hushaldet inneverande år som gjer at foreldrebetalinga utgjer meir enn seks prosent av inntektene.

Slik søkjer du

Søk om redusert foreldrebetaling SFO

Skjemaet er elektronisk og du må logga deg på via ID-porten.

Søknadsbehandling

Forskrift til opplæringslova – Reduksjon i foreldrebetaling for elevar frå 1. - 4. trinn