Bålbrenning

Reglane for brenning utandørs er regulert i Brann- og eksplosjonsvernloven og Forskrift om brannforebygging.

I perioden 15. april til 15. september er det forbudt å gjere opp eld i eller i nærleiken av skog eller annan utmark utan tillatelse. Dersom brannfaren er spesielt stor utover disse tidene kan kommunen innføre forbod. Ein kan likevel gjere opp eld når det er openbart at brann ikkje kan oppstå.

  • Einkvar pliktar å utøva aktsemd ved utførelse av aktivitetar som kan føre til brann.
  • Oppgjort eld må ikkje forlatast før det er heilt sløkkt.

 

På nettsida Sikker hverdag finn du gode tips for tryggare bålbrenning.

 

Øygarden kommune har og lokal Forskrift om open brenning og brenning av avfall. Forskrifta er heimla i forureiningslova. Du finn meir informasjon om denne på nettsida til Øygarden kommune.