Vi opplever at mange tar kontakt med oss etter artiklar i Vestnytt om manglande heimel for å krevje inn feie og tilsynsgebyr.

Øygarden kommune har ein lokal forskrift som regulerer open brenning. Den legg ned forbod mot bråtebrenning i tettbygde strok. Dette gjeld også i nokre hyttefelt, slik som t.d. nordre Bildøy. Forskrifta er heimla i forureiningslova.

 

 

 

På grunn av Coronasmitte (Covid-19) i Noreg, og særleg lokalt i Bergensregionen, innførte ØBR strengare reglar i veke 46-47. Dette vart gjort for å unngå at tilsette i brann- og redningstenesta skulle bidra til smittespreiing, eller sjølv verte smitta.

ØBR held fram med desse tiltaka inntil vidare.

I perioden 15. april til 15. september er det forbudt å gjere opp eld i eller i nærleiken av skog eller annan utmark utan tillatelse. Dersom brannfaren er spesielt stor utover disse tidene kan kommunen innføre forbod.