Øygarden brann og redning KF kan med stolthet meddele at me no har fått sett i drift to nye mannskapsbilar og to nye tankbilar. Ein av kvar bil er stasjonert i Dalsneset stasjon og Skogsskiftet stasjon.

 

1. desember er det røykvarslerdagen, huks å byte batteri i røykvarslarane dine.

 

Øygarden kommune har ein lokal forskrift som regulerer open brenning. Den legg ned forbod mot bråtebrenning i tettbygde strok. Dette gjeld også i nokre hyttefelt, slik som t.d. nordre Bildøy. Forskrifta er heimla i forureiningslova.

 

 

 

Øygarden kommune sender no ut faktura med årsgebyr for feiing og tilsyn. Gebyret omfatter alle bygningar med fyringsanlegg (skorstein og eldstad). Frå 2019 gjeld det og fritidsbustader. 

På grunn av Coronasmitte (Covid-19) i Noreg, og særleg lokalt i Bergensregionen, innførte ØBR strengare reglar i veke 46-47. Dette vart gjort for å unngå at tilsette i brann- og redningstenesta skulle bidra til smittespreiing, eller sjølv verte smitta.

ØBR held fram med desse tiltaka inntil vidare.

I perioden 15. april til 15. september er det forbudt å gjere opp eld i eller i nærleiken av skog eller annan utmark utan tillatelse. Dersom brannfaren er spesielt stor utover disse tidene kan kommunen innføre forbod.