Foreldrerådets arbeidsutval (FAU)

På kvar grunnskule skal det vera eit foreldreråd det alle foreldre som har barn i skulen er medlemmer. (§11-4 Foreldreråd ved grunnskular)

Oppgåver

  • Foreldrerådet skal fremje fellesinteressene til foreldra og medverka til at elevar og foreldre tek aktivt del i arbeidet for å skapa eit godt skulemiljø.
  • Foreldrerådet skal arbeide for å skape godt samhald mellom heimen og skulen, leggje til rette for trivsel og positiv utvikling hjå elevane og skape kontakt mellom skulen og lokalsamfunnet.
  • Foreldrerådet vel eit arbeidsutval. Arbeidsutvalet vel to representantar med personlege vararepresentantar til samarbeidsutvalet. Leiaren for arbeidsutvalet skal vere den eine av representantane.

Møtedatoar 2020-2021

FAU-leiar sender innkalling i Teams. Møta startar kl. 21.00

  • 7. desember
  • 11. januar
  • 1. februar
  • 15. mars
  • 12. april
  • 3. mai
  • 7. juni

Referat

FAU-representantar og klassekontaktar

Klassekontakten er vara for FAU-representanten ved fråfall til møte i FAU.