Foreldrerådets arbeidsutval (FAU)

På kvar grunnskule skal det vera eit foreldreråd det alle foreldre som har barn i skulen er medlemmer. (§11-4 Foreldreråd ved grunnskular)

Oppgåver

 • Foreldrerådet skal fremje fellesinteressene til foreldra og medverka til at elevar og foreldre tek aktivt del i arbeidet for å skapa eit godt skulemiljø.
 • Foreldrerådet skal arbeide for å skape godt samhald mellom heimen og skulen, leggje til rette for trivsel og positiv utvikling hjå elevane og skape kontakt mellom skulen og lokalsamfunnet.
 • Foreldrerådet vel eit arbeidsutval. Arbeidsutvalet vel to representantar med personlege vararepresentantar til samarbeidsutvalet. Leiaren for arbeidsutvalet skal vere den eine av representantane.

Møtedatoar 2019/2020

 • 3. oktober
 • 30. oktober
 • 14. november
 • 5. desember
 • 9. januar
 • 6. februar
 • 5. mars
 • 7. mai
 • 4. juni

FAU-representantar og klassekontaktar

Klassekontakten er vara for FAU-representanten ved fråfall til møte i FAU.

FAU-representantar

Referat