Kvart år i mai er det ein nasjonal matematikkonkurranse som heiter Kikora Mattemaraton. Her er målet at kvar elev skal rekne så mange maratonløyper med matematikkoppgåver som mogleg og gå så mange maraton-distanser som mogleg. 

 Skuleelevar skal følgje nasjonale/lokale anbefalingar eller påbod om munnbind. Fram til og med 14. februar gjeld eit slikt påbod også i ring 2 mellom anna når det ikkje er mogleg å holde minst ein meter avstand på kollektivtransport og i innandørs stasjonsområde. Det gjeld òg generelt i drosje.

I veke 6 blir ungdataundersøkinga i Øygarden kommune gjennomført på Øygarden ungdomsskule blant elevar i 8.-10. klasse.

Sjå vedlagt skriv for meir informasjon om denne undersøkinga:
Informasjon til foresatte og ungdom om ungdataundersøkelsen (PDF, 106 kB)

Etter haustferien, frå veke 42, tek vi i bruk Transponder som digital meldingsbok og på 9. og 10. trinn.

For å få tilgang til denne loggar du på transponder.no på nett, eller lastar ned appen «Transponder meldingsbok» i Google Play eller App store.

Her kan du lese meir om Transpoder meldingsbok

For å logge på Transponder meldingsbok første gong brukar du id-porten.

Her finn du forklaringar om bruken av meldingsboka:
Kom igang
For føresette

God haustferie til alle!

Elevar som ikkje kjem seg til skulen på grunn av busstreik, skal så langt det lar seg gjere arbeide med oppgåver som ligg i sine Classroom (på lik linje med dei som er på skulen). Periodeplanen som ein finn på nettsida er styrande. Det er og mogeleg å følgje med i Google Chat for dei klassane som brukar det.

Ta kontakt med kontaktlærar om det er noko de lurar på.

Busstreiken vart klokka 05 laurdag morgon utvida til å mellom anna gjelde Vestland fylke. Det betyr at skulebussane ikkje vil gå måndag morgon om busstreiken held fram. 

 

Det vert vanlege skuledagar på Øygarden ungdomsskule neste veke og alle som kan komme seg til skulen skal møte som vanleg. 

Fjernundervisning for dei som ikkje kjem seg til skulen på grunn av busstreiken, vil først komme igong tysdag 29. september. Meir informasjon knytt til korleis opplegget vert her, kjem måndag ettermiddag. 

Det vert ikkje notert fråver for elevar som ikkje kjem seg til skulen på grunn av busstreiken. 

Det vert tilbod om COS-kurs til føresette på 8. trinn etter haustferien.

Frå og med 11.09.20 er det ikkje lov med energidrikk og andre koffeinhaldige drikkar for elevane på skulen. Vi ber om at føresette sørgjer for at elevane ikkje tek dette med seg på skulen. Eventuelt brot på denne regelen vil medføre inndragning av energidrikk/koffeinhaldig drikk og heimen vil bli kontakta. 

 

Sak om energidrikk/koffeinhaldig drikk skal opp i SU 24. september. 

Sjå vedlegg for informasjon om skulelege ved Øygarden ungdomsskule. Skulelege (PDF, 193 kB)