Frå 16. august kan personar under 18 år som vert definert som nærkontaktar, men ikkje er husstandsmedlemer eller tilsvarande nære, få fritak for smittekarantene ved å følgja testregime i samsvar med retningslinjene til kommunen (§ 4 tredje ledd). 

Sommaraktivitetane for barn og ungdom er i gang, og framleis er det ledige plassar på ei rekke kjekke aktivitetar som startar måndag neste veke.

Kvart år i mai er det ein nasjonal matematikkonkurranse som heiter Kikora Mattemaraton. Her er målet at kvar elev skal rekne så mange maratonløyper med matematikkoppgåver som mogleg og gå så mange maraton-distanser som mogleg. 

Leiar i elevrådet på Ulveset skule, Oline Kaalaas, tek imot ballen frå ordførar Tom Georg Indrevik. Nedanfor ser du bilete frå dei andre skulane.

I løpet av ei god vekes tid leverte ordførar Tom Georg Indrevik ut berekraftsball til alle skulane i kommunen. 

  

 Skuleelevar skal følgje nasjonale/lokale anbefalingar eller påbod om munnbind. Fram til og med 14. februar gjeld eit slikt påbod også i ring 2 mellom anna når det ikkje er mogleg å holde minst ein meter avstand på kollektivtransport og i innandørs stasjonsområde. Det gjeld òg generelt i drosje.

I veke 6 blir ungdataundersøkinga i Øygarden kommune gjennomført på Øygarden ungdomsskule blant elevar i 8.-10. klasse.

Sjå vedlagt skriv for meir informasjon om denne undersøkinga:
Informasjon til foresatte og ungdom om ungdataundersøkelsen (PDF, 106 kB)

Etter haustferien, frå veke 42, tek vi i bruk Transponder som digital meldingsbok og på 9. og 10. trinn.

For å få tilgang til denne loggar du på transponder.no på nett, eller lastar ned appen «Transponder meldingsbok» i Google Play eller App store.

Her kan du lese meir om Transpoder meldingsbok

For å logge på Transponder meldingsbok første gong brukar du id-porten.

Her finn du forklaringar om bruken av meldingsboka:
Kom igang
For føresette

God haustferie til alle!

Bli med på årets TV-aksjon. Gå inn på blimed.no og les om korleis du kan bidra. Me inviterer born og vaksne til å vera med på verdas største dugnad 18. oktober. TV-aksjonen NRK 2020 går til arbeidet WWF gjer for å kjempa mot plast i havet.

Elevar som ikkje kjem seg til skulen på grunn av busstreik, skal så langt det lar seg gjere arbeide med oppgåver som ligg i sine Classroom (på lik linje med dei som er på skulen). Periodeplanen som ein finn på nettsida er styrande. Det er og mogeleg å følgje med i Google Chat for dei klassane som brukar det.

Ta kontakt med kontaktlærar om det er noko de lurar på.

Busstreiken vart klokka 05 laurdag morgon utvida til å mellom anna gjelde Vestland fylke. Det betyr at skulebussane ikkje vil gå måndag morgon om busstreiken held fram. 

 

Det vert vanlege skuledagar på Øygarden ungdomsskule neste veke og alle som kan komme seg til skulen skal møte som vanleg. 

Fjernundervisning for dei som ikkje kjem seg til skulen på grunn av busstreiken, vil først komme igong tysdag 29. september. Meir informasjon knytt til korleis opplegget vert her, kjem måndag ettermiddag. 

Det vert ikkje notert fråver for elevar som ikkje kjem seg til skulen på grunn av busstreiken.