Administrasjonsavdelinga

Ansvar

Brann- og redningssjefen er dagleg leiar av føretaket, og har det overordna personal-, økonomi-, og fagansvaret.

Avdelinga har ansvaret for m.a. følgjande område:

  • overordna personalaktivitetar (m.a. tilsettingssaker, bedriftshelseteneste o.a.)
  • koordinerande hms& k-arbeid (m.a. internrevisjon)
  • strategisk planlegging
  • risiko- og sårbarhetsanalyser
  • sekretariat for styret
  • driftsbudsjett og økonomiplan

Tilsette

Avdelinga har følgjande stillinger:

  • brann- og redningssjef Bjørn Olav Paulsen
  • branningeniør Jan Gaute Fjeldstad Haug
  • HR- og HMS-rådgjevar Einar Magerøy
Kontakt oss


Bjørn Olav Paulsen
Brann- og redningssjef
E-post: bop@oybr.no
Telefon: 934 41 955


Einar Magerøy
HR- og HMS-rådgjevar
E-post: em@oybr.no
Telefon: 990 92 848


Jan Gaute Fjeldstad Haug
Branningeniør
E-post: jgh@oybr.no 
Telefon: 489 90 747