Administrasjonsavdelinga

Brann- og redningssjefen er dagleg leiar av brann- og redningstenesta, og har det overordna personal-, økonomi-, og fagansvaret.

Avdelinga har ansvaret for m.a. følgjande område:

  • overordna personalaktivitetar (m.a. tilsettingssaker, bedriftshelseteneste o.a.)
  • koordinerande hms& k-arbeid (m.a. internrevisjon, leiinga si gjennomgang)
  • strategisk planlegging
  • driftsbudsjett og økonomiplan

Tilsette

Avdelinga har følgjande stillinger:

  • brann- og redningssjef Bjørn Olav Paulsen
  • HR- og HMS-rådgjevar Einar Magerøy
Kontakt oss

 

Bjørn Olav Paulsen
brann- og redningssjef
bjorn.paulsen@oygarden.kommune.no
Telefon: 934 41 955

Einar Magerøy
HR- og HMS-rådgjevar
einar.mageroy@oygarden.kommune.no
Telefon: 990 92 848