Lagring av brannfarlig stoff

I bustader kan det oppbevarast inntil 55 liter brannfarlig gass og inntil 10 liter brannfarlig væske i kategori 1 og 2.

I garasje, utvendig bod, naust eller liknande kan det for personlig bruk oppbevarast inntil 90 liter brannfarlig gass og inntil 50 liter brannfarlig væske (kat. 1 og 2).

I serveringsstad, overnattingsstad og i forsamlingslokale er det ikkje tillate å oppbevare brannfarlig gass med mindre særskilte tiltak er sett i verk.  

Utfyllande regler for handtering av farlig stoff finn du i Forskrift om handtering av farlig stoff

På nettsida til DSB finn du meir informasjon  om farleg stoff.