Elevråd

Ved kvar grunnskule skal det for trinna 8-10 vera eit elevråd med ein representant for kvar klasse. Representantane skal veljast seinast tre veker etter at skulen har teke til om hausten.

Ein medlem av undervisningspersonalet på skulen skal ha som oppgåve å hjelpe elevrådet i arbeidet. Denne elevrådskontakten har møte- og talerett i elevrådet. Leiaren for elevrådet kan kalle inn til møte i rådet i samråd med elevrådskontakten. Rådet skal i alle høve kallast inn når ein tredel av medlemmene i rådet eller rektor krev det.

Elevrådet skal fremje fellesinteressene til elevane på skulen og arbeide for å skape godt lærings – og skulemiljø. Rådet skal også kunne uttale seg i og komme med framlegg i saker som gjeld nærmiljøet til elevane.

Elevråd 2020-2021

Elevrådskontakt skuleåret ved skulen 2020/21: Fornamn Etternamn

Elevrådsrepresentantar
Klasse Tillitsvald Vara
8A Fornamn Etternamn Fornamn Etternamn
8B Fornamn Etternamn Fornamn Etternamn
8C Fornamn Etternamn Fornamn Etternamn
8D Fornamn Etternamn Fornamn Etternamn
9A Fornamn Etternamn Fornamn Etternamn
9B Fornamn Etternamn Fornamn Etternamn
9C Fornamn Etternamn Fornamn Etternamn
9D Fornamn Etternamn Fornamn Etternamn
10A Fornamn Etternamn Fornamn Etternamn
10B Fornamn Etternamn Fornamn Etternamn
10C Fornamn Etternamn Fornamn Etternamn
10D Fornamn Etternamn Fornamn Etternamn

Møtereferat

Møtereferat