Handel med fyrverkeri

Den som vil drive handel med pyroteknisk vare klasse ll og lll må ha tillatelse og drive handelsverksemd med fast utsalsstad.

Søknad med vedlegg

Søknad om lagring og sal av fyrverkeri 

Send søknad med vedlegg til postmottak@oygarden.kommune.no eller Øygarden brann og redning KF, Ternholmvegen 2, 5337 Rong.

Følgjande vedlegg må leggast ved søknaden:

  • Firmaattest
  • Risikovurdering
  • Skisse over salsstad og lager. Skissa må vise aktuelle avstandskrav.

Frist for å søke om handel og oppbevaring av fyrverkeri er 1. mai. 

Verksemda må peike ut ein særskilt person som er ansvarlig for salet av fyrverkeri. Personen må  inneha kompetansebevis utstedt av Norsk brannvernforening. Særskilt utpekt person skal overvåke salet og sjå til at dette foregår på ein trygg og forskriftsmessig måte. Dette innebærer at vedkomande til ein kvar tid må være tilstade ved salsstaden.

Salspersonell skal være minst 18 år og skal ha fått nødvendig opplæring. E-læringskurs utarbeidet av Norsk brannvernforening kan nyttast i slik opplæring

På DSB sine nettsider kan du lese meir om kjøp, salg, bruk og kontroll av fyrverkeri