Årsplan

Årsplanen skildrar ”grunnmuren” i arbeidet vårt, kva vi har tru på og kva mål vi set oss. Planen er ein arbeidsreiskap for personalet og informasjon til foreldre og samarbeidspartnarar om kva barnehagen vår legg vekt på.

Grunnlaget for arbeidet vårt ligg i barnehagelova, rammeplan for barnehagen og vedtektene til Øygarden kommune og mål og strategiplan for Øygarden kommune. Formålet og innhaldet til barnehagen er nedfelt i "Lov av 17. juni 2005 nr 64 om barnehager".

Årsplan 2023 - 2024 (PDF, 3 MB)