Dysleksivenleg skule

Knappskog skule som dysleksivenleg skule. 

Knappskog vart sertifisert som dysleksivenleg skule i 2019.

Vinteren 2022 har vi arbeidd med å lage ein plakat om korleis ein skal sjå igjen i klasserommet at vi er dysleksivenlege og med det kva forventningar føresette kan ha til oss.

Logo Dysleksivenleg skule - Klikk for stort bilete

Les meir om Dysleksivenleg skule her 

Vi skal:

 • Finne styrkar hos alle elevar, og gi dei meistringskjensle.
 • Mengdedifferensiere ved behov- tilpasse elevens nivå og arbeidskapasitet fordi skrive- og lesearbeid kan ta lenger tid sjølv med hjelpemiddel.
 • Vise respekt for at eleven ikkje vil lese høgt (Elevar skal ikkje lese høgt i klassa om ikkje dei sjølv har meldt seg frivillig til dette).
 • Vise respekt for at eleven ikkje vil skrive på tavla eller leie skriving i gruppe.
 • Gi tilbod om å sitje langt framme om det er behov for det.
 • Godta at eleven spør om igjen.
 • Nytte diktering, AppWriter og lydopptak i alt skulearbeid.
  • Setje av tid til å integrere bruk av digitale hjelpemiddel, for å skape sjølvstende og ansvar for eiga læring.
  • Ha tidleg opplæring av digitale hjelpemiddel i heil klasse.
  • Bruke ein dysleksivennleg font (open dyslexic).
 • Skape eit klima der det er lov å gjere feil.
 • Tilpasse ved kartleggingsprøver, evt. la elevane stå over prøva.
 • Legge til rette gloseprøver og øveord for kvar enkelt elev.
 • Ha god informasjonsflyt skule-heim.
  • Gi opplæringstilbod til foreldre.
 • Vere observant på følgjevanskar.
 • Vere ærleg ovanfor elevane om kva utfordringar dysleksi inneber.
 • Ha dysleksisamlingar for alle elevar med dysleksi på skulen.
 • Leggje til rette for at elevar kan bruke alternative måtar å presentere kunnskap på, til dømes lydopptak eller video i staden for å skrive.
 • Ha fokus på at funksjonell handskrift må tilpassast kvar enkelt elev
 • Gi elevar med dysleksi val mellom handskrift og tastatur.

    

 

 

 

 

Her kan du laste ned plakaten som PDF, i dysleksvenleg font:

Dysleksiplakat (PDF, 54 kB)