Satsingsområde

Satsingsområde skuleåret 2022-23.

Målsetningar:

  • Styrke arbeidet med relevant, variert og praktisk undervisning med ekstra fokus på fysisk aktivitet, utfordring og meistring
  • Skape arenaer der elevane får bruke seg som ressurs til glede for seg sjølv og andre - bli kjent med sosialt entrepenørskap.
  • Elevane skal kunne setje ord på korleis dei har utvikla sine sosiale eigenskapar, og sitt språk og  strategiar for læring
  • Elevane har gjennomført eit eller fleire tverrfagleg prosjekt i samarbeid med ein internasjonal aktør.
  • Elevane har gjennom samarbeid med andre utvikle eit eller fleire produkt som er sjølvutvikla og som kan nyttast av andre.
  • Auke medvitet i personalet om korleis undervisninga kan stimulere til kreativitet, kritisk tenking og etisk medvit.

Artikkelliste