Søkja, endra eller seia opp SFO-plass

Skulefritidsordninga (SFO) er eit pedagogisk tilbod før og etter skuletid for elevar frå 1. til 4. klasse og for elevar med særskilte behov frå 1. til 7. klasse.

Har du barn med særskilte behov i 5. - 7. klasse? Tilbodet for denne gruppa er gratis dersom eleven har sakkyndig uttale, der hovuddiagnosen tilseier at det er til beste for eleven å ha plass i SFO. Kommunen kan likevel krevje betaling for kost.

Søknadsfristen for hovudinntak er 15. april, men du kan søkja om plass for barnet ditt året rundt. 

Frist for oppseiing/endring av plass er den 15. i kvar månad. Ved oppseiing eller endring av plass etter 15. april, må ein betale for SFO-plassen ut skuleåret.

Søkja, endra eller seia opp plass i SFO

Opningstid

Ordinær SFO er open alle dagar det er skule. Vanleg opningstid er før og etter skuletid frå kl 07.00 (07.30) – 16.30 (17.00 gjeld berre Rong, Toftøy og Tjeldstø). SFO har felles planleggingsdagar med skulen. Sjå oversikt over planleggingsdagar her

Ferie-SFO

Her finn du informasjon, pris og søknadsskjema for ferie-SFO. Søknadsfrist er i høve vedtektene 4 veker før den aktuelle ferien.

Betaling for SFO-plass

Prisar per månad for SFO-plass

Pris og betaling - SFO
Type plass Antall timar Opphaldstid 2021
Heil plass (gjeld berre Rong og Tjeldstø) 5 Kl 07.00-17.00 3 020
Ordinær heil plass 4,5 Kl 07.00-16.30 2 720
Redusert plass 3,5 Kl 07.00-15.30 2 115
Etter skuletid (gjeld berre Rong, Toftøy og Tjeldstø) 3,5 Til kl 17.00 2 115
Etter skuletid 3 Til kl 16.30 1 840
Etter skuletid 2,5 Til kl 15.30 1 540
Morgonopphald 1,5 Kl 07.00 til skulestart 915
Kriseplass (per veke) 770
Dagplass 320
Enkelttimar 82
For sein henting, per påbegynte halvtime 275
Ferie-SFO 895

Søskenmoderasjon

  • Barn nr 2 - 30 %
  • Barn nr 3 og oppover - 50 %

NB! Gratisplass for barn med særskilte behov i 5. – 7. trinn, gir ikkje søskenmoderasjon for yngre søsken.