Kva er ein dysleksivennleg skule?

Kjenneteikn ved ein dysleksivennleg skule:

– Har eit inkluderande og aksepterande miljø

– Har gode system og kompetanse på å finne dei som slit

– Kartlegger og registrerer alle elevene sin lesedugleik systematisk

– Følgjer opp leseutviklinga hos dei elevane som treng det

– Set raskt inn tiltak som fungerer

– Er gode på å lære opp og bruke muligheter IKT gir

– Sørgjer for at alle lærarar har kompetanse i tilpassa undervisning for elevar med lese- og skrivevanskar, språkvanskar og mattevanskar