Pris for barnehageplass

Kort fortalt

  • Du betalar frå den månaden barnet ditt startar i barnehagen.
  • Kostnad for mat kjem i tillegg.
  • Familiar med fleire barn i barnehage betalar mindre.
  • Familiar med låg inntekt kan ha krav på redusert foreldrebetaling.
  • Eit vedtak om redusert barnehagebetaling gjeld for eitt år om gongen. Ein må søkja på nytt for kvart barnehageår.
  • Du betalar for elleve månader i året. Det er betalingsfri i juli.

Pris for barnehageplass

Pris og betaling - Barnehageplass
Plasstype Grunnlag Pris pr. mnd
41 timar og meir 5 dg veke - 41 timar og meir 3135

Ved for sein henting, per påbegynte halvtime, kr. 270 per barn. Det vert ikkje gitt søskenmoderasjon ved for sein henting av fleire barn.

Redusert foreldrebetaling

Ordninga gjeld for familiar eller hushaldningar som har låg inntekt.  Ei hushaldning skal ikkje betala meir enn 6 % av brutto årsinntekt for eín barnehageplass. Her finn du meir informasjon om redusert foreldrebetaling

Søskenmoderasjon

Familiar med meir enn eitt barn i barnehagen betalar mindre. Det blir trekt 30 prosent frå månadsprisen for barn nummer to, og 50 prosent frå månadsprisen frå ytterlegare barn.

Det er ikkje nødvendig å søkja om ordninga, men pass på at det er den same føresette som står oppført som "Føresett 1" på alle barn i opptakssystemet. Redusert pris for søsken gjeld ikkje mellom barnehage og SFO.