Elevråd

Ved kvar grunnskule skal det for trinna 8-10 vera eit elevråd med ein representant for kvar klasse. Representantane skal veljast seinast tre veker etter at skulen har teke til om hausten.

Ein medlem av undervisningspersonalet på skulen skal ha som oppgåve å hjelpe elevrådet i arbeidet. Denne elevrådskontakten har møte- og talerett i elevrådet. Leiaren for elevrådet kan kalle inn til møte i rådet i samråd med elevrådskontakten. Rådet skal i alle høve kallast inn når ein tredel av medlemmene i rådet eller rektor krev det.

Elevrådet skal fremje fellesinteressene til elevane på skulen og arbeide for å skape godt lærings – og skulemiljø. Rådet skal også kunne uttale seg i og komme med framlegg i saker som gjeld nærmiljøet til elevane.

Elevråd

Elevrådskontakt skuleåret ved skulen 2023/24: Øyvind Solsvik og Arne Gunnar Solsvik

Elevrådskontaktar
Klasse Tillitsvald Tittel
8M1
8M2
9M1 Håkon Hellesøy Nestleiar
9M2
9M3
10M1 Tuva Loftås Heggholmen Leiar
10M2
10M3