Etablere verksemd i Øygarden

Øygarden kommune er ein framoverlent kommune og ønskjer nye verksemder velkommen. Øygarden næringsutvikling bistår gjerne både små og store etableringar. Nettverket vårt er stort og vi kan rettleie deg gjennom næringslivet i Øygarden. Nøl derfor ikkje med å ta kontakt med oss.

Kontakt Øygarden næringsutvikling 

Etablering/flytting av verksemd

Ønskjer de å flytta verksemda til Øygarden og treng ny tomt eller nytt lokale? Ta kontakt med oss i Øygarden næringsutvikling for bistand.

På arealguiden.no finn du kart og informasjon om dei største industriområda i kommunen 

Gründerverksemd/oppstartsbedrift

Å starta og driva eiga bedrift er meiningsfylt og stimulerande, men kan og vera krevjande. For tidlegfaseetableringar samarbeider Øygarden kommune med Etablerersenteret. Etablerersenteret held kurs i å etablere bedrift og tilbyr rådgjeving til både gründarar og oppstartsbedrifter.

På nettsida til Etablerersenteret finn du meir informasjon dersom du har lyst til å starte eigen bedrift

Gründerparken

Gründerparken Vest på Straume og Ågotnes driftast av Vest Næringsråd på vegne av Øygarden kommune. Målet med gründerparken er å skape ein arena for gründerskap og innovasjon som eit vesentleg element i utviklinga av næringslivet i Øygarden. Gründerparken Vest tilbyr utleige av kontor på timebasis, dagsbasis, ukebasis og månedsbasis, samt to møterom.

Stønad under etablering

Du kan ha rett på dagpengar medan du etablerer eiga verksemd, men du må sende eigen søknad om dette. Du må innhenta ein næringsfagleg vurdering av dine etableringsplanar frå ein instans NAV har godkjent. I Øygarden kommune er det innbyggjartorget som utfører næringsfaglege vurderingar. NAV dekker ikkje utgiftene til vurderinga. Vurderinga må leggjast ved søknad om dagpengar under etablering av eiga verksemd. På nettsida til NAV finn du meir informasjon dersom du ønskjer å etablere eigen virksomhet

Øygarden brann og redning

Øygarden brann og redning hjelper deg å forebygge brann i ditt næringslokale.

Sjekk alltid med brannvesenet at lokala til din bedrift er godkjente, og at de har gode rutiner, dersom uhellet er ute. På nettsida til Øygarden brann og redning finn du meir informajson om førebyggjande avdeling

Andre nyttige instansar