Etablere verksemd i Øygarden

Øygarden kommune er ein framoverlent kommune og ønskjer nye verksemder velkommen. Øygarden næringsutvikling bistår gjerne både små og store etableringar. Nettverket vårt er stort og vi kan rettleie deg gjennom næringslivet i Øygarden. Nøl derfor ikkje med å ta kontakt med oss.

Kontakt Øygarden næringsutvikling 

Etablering/flytting av verksemd

Ønskjer de å flytta verksemda til Øygarden og treng ny tomt eller nytt lokale? Ta kontakt med oss i Øygarden næringsutvikling for bistand.

arealguiden.no finn du kart og informasjon om dei største industriområda i kommunen. 

 

Gründerverksemd/oppstartsbedrift

Å starta og driva eiga bedrift er meiningsfylt og stimulerande, men kan og vera krevjande. For tidlegfaseetableringar samarbeider Øygarden kommune med Etablerersenteret. Etablerersenteret held kurs i å etablere bedrift og tilbyr rådgjeving til både gründarar og oppstartsbedrifter.

nettsida til Etablerersenteret finn du meir informasjon.

 

Gründerparken

Gründerparken Vest på Straume og Ågotnes driftast av Vest Næringsråd på vegne av Øygarden kommune. Målet med gründerparken er å skape ein arena for gründerskap og innovasjon som eit vesentleg element i utviklinga av næringslivet i Øygarden. Gründerparken Vest tilbyr utleige av kontor på timebasis, dagsbasis, ukebasis og månedsbasis, samt to møterom.

 

Stønad under etablering

Du kan ha rett på dagpengar medan du etablerer eiga verksemd, men du må sende eigen søknad om dette. Du må innhenta ein næringsfagleg vurdering av dine etableringsplanar frå ein instans NAV har godkjent. I Øygarden kommune er det innbyggjartorget som utfører næringsfaglege vurderingar. NAV dekker ikkje utgiftene til vurderinga. Vurderinga må leggjast ved søknad om dagpengar under etablering av eiga verksemd. Meir informasjon om ordninga finn du på NAV si nettside. 

 

Øygarden brann og redning

Øygarden brann og redning hjelper deg å forebygge brann i ditt næringslokale.

Sjekk alltid med brannvesenet at lokala til din bedrift er godkjente, og at de har gode rutiner, dersom uhellet er ute. Øygarden brann og redning

 

Andre nyttige instansar:

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge skal bidra til vekst i norsk næringsliv gjennom kapital og kompetanse.

Innovasjon Norge har eigne program for oppstartbedrifter, bedrifter som ønskjer bistand til å satsa internasjonalt, bedrifter med høg fokus på innovasjon og utvikling, og for landbruksbedrifter. Innovasjon Norge

Norges Forskningsråd

Driv di verksemd med forskning og innovasjon som byggjer verdifull kunnskap for ei berekraftig framtid? Da kan kanskje Norges forskningsråd bidra til å finansiere denne aktiviteten? Norges Forskningsråd

Altinn

På Altinn sida "Starte og drive bedrift" får du nyttig veiledning og råd knytt til det å etablere eigen verksemd. Altinn - starte og drive bedrift

Skatteetaten

På Skatteetaten bedrift og organisasjon får du hjelp med skatt og avgifter og finn skatterelatert informasjon for deg som skal starte og drive bedrift. Skatteetaten bedrift og organisasjon

Brønnøysundregistera

På sidene til Brønnøysundregistera kan du få etablerarråd om kva du må gjere før oppstart av di eiga bedrift. Brønnøysundregistera - før oppstart

Tolletaten

Dersom di bedrift planlegg å importere og/eller eksportere varer/-tenester til/frå utlandet, må du forsikre deg om at dette skjer i samsvar med gjeldande regler for bl.a. toll, meirverdiavgifter og særavgifter. Tolletaten - bedrift

Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet hjelper deg å sikra eit forsvarleg arbeidsmiljø i di bedrifta.

Sjekk alltid med Arbeidstilsynet at lokala er godkjente, og at arbeidsrutinar i bedrifta forvaltar nødvendige omsyn. Arbeidstilsynet

Mattilsynet

Alle verksemder som jobbar med produksjon, distribusjon og servering av mat må ha utstyr og rutinar som oppfyller viktige lover og forskrifter.

På mattilsynet sine sider kan du lesa meir om kva dette inneber, og kva du må ha på plass før du startar opp. Mattilsynet