Samarbeidsutval (SU)

Samarbeidsutvalget (SU) er et rådgjevande, kontaktfremjande og samordnande organ som er samansett av foreldre i barnehagen. SU skal først og fremst ivareta samarbeidet mellom barnehagen og foreldra. Saker som er viktige for innhaldet i barnehagen, forholdet til foreldra, barnehagen eller lokalsamfunnet skal leggjast frem for SU.

Som rådgjevande organ skal utvalet brukast aktivt i ulike spørsmål som har med barnehagen å gjera. Representantane kan gje råd og koma med innspel, til dømes om grunnsynet, årsplanen, opningstida m.m. til barnehagen. Som kontaktfremjande organ, skal  SU arbeida aktivt for å setja i gang tiltak som kan skapa kontakt mellom de ulike partane som er knytt til barnehagen, til dømes med temakveldar eller ulike markeringar. Som samordnande organ skal utvalet i ulike samanhengar arbeida for å finna fram til felles løysningar.