Samarbeidsutval (SU)

Samarbeidsutvalget (SU) er et rådgjevande, kontaktfremjande og samordnande organ som er samansett av foreldre i barnehagen. SU skal først og fremst ivareta samarbeidet mellom barnehagen og foreldra. Saker som er viktige for innhaldet i barnehagen, forholdet til foreldra, barnehagen eller lokalsamfunnet skal leggjast frem for SU.

”For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.”
Barnehageloven § 4 Foreldreråd og samarbeidsutvalg.
 
Intensjonen med foreldreråd og Su er at desse formelle organa skal ivareta foreldregruppa sin kontakt med barnehagen og sikre foreldregruppa ei reel innflytlese på drift av barnehagen.

Foreldreråd

Foreldrerådet består av foreldre/føresette til alle barn i barnehagen og skal fremme deira fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppa skapa eit godt barnehagemiljø. Su kan kalle inn til foreldreråd. Personalet har ikkje møteplikt, men kan bli invitert  til å delta på møtet.
Foreldrerådet skal bli førelagt sakar som er viktig for foreldra sitt forhold til barnehagen.

Samarbeidsutval

Samarbeidsutvalet ( Su) skal være eit rådgjevande, kontaktskapande og samordnande organ og er satt saman av foreldre/føresette og tilsette i barnehagen, slik at kvar gruppe er likt representert. Barnehagens eigar kan delta etter eige ønske, men ikkje med fleire representantar enn kvar av dei andre gruppene. Barnehagestyrar skal sørgje for at viktige sakar vert lagt frem for foreldrerådet og SU. Styrar er barnehageeigar sin representant.

Samarbeidsutvalet sine oppgåver

Su skal bli førelagt sakar som er av viktighet for barnehagen sitt innhald og verksemd og for at forholdet til foreldra og su sine arbeidsoppgåver er heimla i barnehagelova.

Samarbeidsutvalet skal

  • Fastsette årsplan
  • Uttalet seg i samband med, driftsendring og utnytting av areal.
  • Påpeike ovanfor eigar/tilsynsmynde dersom barnehagen ikkje vert driven innanfor dei rammar som er sett i lov, forskrift og regelverk.
  • Uttale seg i samband med søknad om dispensasjon frå norm for pedagogisk bemanning.

Samarbeidsutvalet kan

  • Komme med råd og innspel
  • Arrangere dugnadar, temakveldar og arrangement for å skape kontakt mellom barnehage og heim
  • Konfliktløysing ved konfliktar mellom heim og barnehage
  • Drøfte barnehagen sitt ideelle grunnlag.

Samarbeidsutvalet er bare beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmane er tilstades.

SU 2021/2022

Føresette:
Leiar: 
Medlem:
Vara: 

Personale: 
Representant for tilsette:  
Vara: