Praktisk informasjon

Praktisk informasjon om SFO på Hjelteryggen skule.

SFO har ope frå kl. 07.00 og fram til skulestart (morgon-SFO). Det er viktig at de følgjer barna heilt inn til SFO-basen ved levering, slik at dei tilsette får registrert at barnet ditt har komme. Dersom barnet kjem etter kl. 08.15,  leverast barnet ute.  

Etter skuletid er SFO open til kl. 16.30. Hugs alltid å gi beskjed til ein tilsett på SFO når du hentar barnet ditt. Det er viktig at barna blir henta innan stengetid kl. 16.30. Ved for sein henting må du betale  kr.250,- pr. påbegynt halvtime.

Beskjedar kan sendast på melding/ eller ringe til SFO-telefonen, tlf. 903 60 961, innan kl. 13.15 kvar dag.

Dersom  barna skal hentast av andre enn dei som hentar til vanleg, er det viktig at SFO får beskjed. Skulle det oppstå ein uventa situasjon som gjer at de må komme i kontakt med SFO-personalet etter kl. 13.15, kan de sende  ei melding. Ved akutte, kritiske situasjonar kan de ringe avdelingsleier på tlf.  477 10 507. Beskjed vil da bli vidareformidla.

Lag gjerne faste avtalar om når barnet ditt skal gå heim om ettermiddagen. 

SFO på Hjelteryggen skule følgjer skuleruta. Dei som ønskjer å nytte kommunen sitt tilbod om ferie-SFO, må søkje om dette på kommunen si heimeside. Elevar frå Hjelteryggen skule kan nytte SFO på Brattholmen eller Foldnes. 

Gratis kjernetid.

Alle barn  på 1. og 2. trinn har rett til 12 timer gratis opphaldstid i SFO  fordelt på vekedagane. Dette vil automatisk gå til fråtrekk på den månadlege fakturaen.

 

Dagen på SFO.

Morgonen er ei roleg tid på SFO. Vi er saman på SFO-basen, her er det ulike aktivitetar, og dei barna som ønskjer det får ete frukost. I vinterhalvåret lagar vi gjerne  havregraut til frukostmåltidet.

Vi går ut kl. 08.15., og då vil det vere vaksne saman med barna på «småplassen» til det ringjer inn til første time.

Ved skuleslutt vil barna bli møtt i klasserommet av ein SFO-tilsett. Det vil variere kva dei ulike trinna startar dagen i ettermiddag-SFO med, avhengig av når skuledagen sluttar. Nokon  går ut og leikar, andre er på basen med ulike aktivitetar, medan andre igjen vil starte med SFO-måltidet. Hugs at alle barna et på SFO, slik at  det er viktig å ha med nok mat  til dette måltidet.

 

Aktivitetstilbodet i SFO.

SFO er barna si fritid, så alle aktivitetar vi tilbyr er det frivillig å ta del i. Barna i SFO får tilbod om å vere med på forming, leik i gymsalen, ulike brettspel, uteleik, fotball, Lego, og rolleleik m.m. Nokre  av desse aktivitetane skjer klassevis, andre saman med barn frå ulike klassetrinn. 

Vi på SFO har som mål å gi barna tilbod i ulike smågrupper som til dømes kjøkkengruppe, turgruppe og dansegruppe. Når vi kjem i gang med dette,  vil barna kunne få melde seg på. Nærmare informasjon vil då bli sendt til heimen. 

I SFO har vi våre eigne tradisjonar; vi lagar jule- og påskepynt, vi bakar kaker til jul, vi et nissegraut, vi har vårt eige karneval, og om våren vi har ulike turneringar både ute og inne. 

 

Parkering.

Ved levering/henting med bil av barna til SFO, skal parkeringsplassen ved butikkbygget brukast.

 

Spesialavdelinga.

Spesialavdelinga har eit komplett tilbod til dei barna som høyrer til der. Det ikkje så stor skilnad mellom skuledagen og SFO – tilbodet. Barna ved avdelinga har tilbod om ferie-SFO på Hjelteryggen skule. Det er same reglar som gjeld for søking og søknadsfristar til dette tilbodet som i ordinær SFO.