Foreldrerådets arbeidsutval (FAU)

På kvar grunnskule skal det vera eit foreldreråd det alle foreldre som har barn i skulen er medlemmer. (§11-4 Foreldreråd ved grunnskular)

FAU (foreldrene sitt arbeidsutval) på Hjelteryggen skule er sammensatt av klassekontaktane frå kvar klasse. Utvalet har møter kvar mnd., kor aktuelle saker blir behandla. Referat blir lagt ut på denne sida. Referata frå SU/SMU-møtene (samarbeidsutvalget + skulemiljøutvalget) blir også lagt ut her.

Oppgåver

  • Leiar har den daglege kontakten med skulen, kor enkle saker som kan besvarast utan behandling i FAU blir avgjort.
  • I år er ansvaret i FAU fordelt på fleire personar og vi håper dette bidrar til bredde i FAU.
  • FAU skal vera eit samarbeidsorgan mellom skule og foreldre. I FAU blir aktuelle saker frå skulen tatt opp til behandling, og vi kjem med vår uttalelse til skulen. Foreldre kan også ta opp saker som berører skulen via FAU.
  • For at FAU skal kome hurtig i gang på hausten, anbefaler vi å velgje klassekontaktar før sommarferien.

Arrangement

Møtedatoar 2023/2024

  • FAU ved Hjelteryggen skole prøver å holde FAU-møte første mandagen i hver måned. 

FAU-representantar og klassekontaktar

Referat