Informasjon frå rådgjevar

På alle ungdomsskular finst det ein rådgivar. Rådgivarar kan ha noko ulike oppgåver frå skule til skule. Hovudoppgåva til ein kvar rådgivar er å vera ein ekstra vaksenkontakt for elevane, og å hjelpe dei til å finne seg til rette på skulen. Målet er at elevane skal trivast på skulen og ha størst mogleg utbytte av sin eigen skulegang. I tillegg har rådgivaren eit særskilt ansvar for å informere om vidaregåande skule, og å gjere overgangen dit lettast mogleg.

Kontakt rådgjevar

Linda Torsvik Flåten
E-post: linda.flaten@oygarden.kommune.no

Rådgjevar sine oppgåver

Hovudtyngda av informasjon om vidaregåande skule, yrkes- og utdanningsrettleiing, finn stad i siste halvdel av 9. klasse og i 10. klasse. Orientering om vidaregåande skule vil bli gitt både elevar og føresette. Det vil og bli gitt individuell rettleiing til kvar elev i 10.klasse. Søknadsfristen for inntak til vidaregåande skule er 1. mars. Det er eleven sjølv som skal søke. Skulen kan hjelpe elevane med utfyllinga av søknaden. Søkeprosessen er elektronisk.

Litt informasjon om vidaregåande opplæring og Kunnskapsløftet

All ungdom har rett til 3 år vidaregåande opplæring ( 4 på enkelte yrkesfag). Elevane kan gjere eitt omval og ta inntil to venteår. Retten gjeld til fylte 24 år, men må fullførast 5 år (6 år) etter at opplæringa er byrja. Elevane kan velje mellom 13 utdanningsprogram, 8 yrkesfaglege og 5 studieførebuande.

Nyttige nettstader

Vilbli.no - Informasjon om VGS
Interessetest på vilbli.no
Utdanning.no - Interesser og inspirasjon for val
Tautdanning.no - Om utanningsmesser m.m.
Rollemodell.no - Inspirasjon for å velje realfag
VIGO - Her søkjer du vidaregåande utdanning

Frist for å søke vidaregåande utdanning nærmar seg, og det er difor viktig at elevane får mest mogleg informasjon for å gjere rett val.

 

Her finn dei ei grundig oppskrift på korleis ein gjennomfører søknadsprosessen på VIGO. Klikk på linken når du les vidare.