Smittevern på jobb

Risikoen for smittespreiing kan bli lågare med smitteførebyggjande tiltak. Spesielt gjeld dette i helsetenesta, men også i andre verksemder der ein er i nær kontakt med andre mennesker.Klikk for stort bilete

På arbeidsplassar der ein er i kontakt med mange mennesker er det eit krav frå Arbeidstilsynet at arbeidsgjevarar gjennomfører risikovurdering av mogleg smittefare. Denne risikovurderinga skal gjerast i samarbeid med arbeidstakarane og tillitsvalde.

Informasjon til lærlingar (Vestland fylkeskommune)

Informasjon for helsepersonell i teneste

Helsedirektoratet si anbefaling er at helseføretaka i Noreg skal setje i verk tiltak for å sikra tilstrekkeleg behandlingskapasitet. Det betyr at ei rekkje nye reglar no er gjeldande for korleis til dømes skjerma tilsette i helse- og omsorgstenesta som er gravide eller i risikogrupper. 

Du finn informasjon på helsedirektoratet.no.

Helsedirektoratet har også eigne vegleiarar for:

Visste du at arbeidsmiljølova også gjeld på heimekontor?

Arbeidsgiver har ansvar for at tilhøva også på heimekontoret er forsvarlege. Arbeidsgjevar bør difor gjere det dei kan for at arbeidssituasjonen ikkje fører til plager, skader eller sjukdom.

Plagt heimekontor? Dette bør arbeidsgjevar gjere!

Smittesituasjonen i Noreg er i utvikling, og Folkehelseinstituttet har heile tida oppdatert informasjon frå norske helsestyresmakter om koronaviruset her!