Grunnskuleopplæring

Øygarden kommune har ansvaret for grunnskuleopplæringa for elevar frå 1. - 10. trinn og for opplæring av vaksne minoritetsspråklege. Vi har 18 barneskular, 4 ungdomsskular, kulturskule, vaksenopplæring og privatskule.

Elevane har rett til gratis offentleg grunnskoleopplæring. Kommunen kan ikkje krevja at elevane eller foreldra dekkjer utgifter i samband med opplæringa, for eksempel utgifter til undervisningsmateriell, transport i skuletida, leirskoleopphald, ekskursjonar eller andre turar.