Tidlegare kunngjeringar og høyringar - Øygarden kommune

Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Alt om koronaviruset | SmittetalSmitteverntiltak | Vaksinasjon

Tidlegare kunngjeringar og høyringar

På denne sida finn du tidlegare publiserte kunngjeringar og høyringar. Du kan ikkje sende inn klage eller høyringsuttale på desse sakene.

Kommunestyret vedtok 17. juni 2021 å legge sak; Den nye Øygardsmodellen – likeverdig drift av idrettsanlegg på høyring med høyringsfrist sett til 30.08.21.

På vegne av CCB Energy Holding AS og med heimel i plan- og bygningslova §§ 12-3 og 12-8, varslast det oppstart av planarbeid for endring av plan for Naturgassparken, ikrafttrådt 12.12.2018, planID 125920150002. Etter vedtak skal endringa gjelde vidare som planID 20210002.

Utval for plan har i møte 10.06.2021 godkjent at forslag til detaljregulering vert lagt ut til offentleg ettersyn.

Utval for plan har i møte 10.06.2021 godkjent at forslag til detaljregulering vert lagt ut til offentleg ettersyn.

I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-10 varslast det no om at planforslaget for Døsjeneset gnr. 46 bnr. 26, 113 mfl. – Døsje, planid: 124620160001, skal leggjast ut på begrensa offentleg ettersyn.

Fig. 1. Raud line viser ytre plangrense for plankartet som var på høyring og utvida plangrense.

Øygarden kommune varslar med heimel i plan- og bygningsloven § 12-8, utvida plangrense for detaljregulering av Skogsskiftet sentrum, planid 124520190001.

Hotate AS - Søknad om akvakulturløyve for havbeite med kamskjel på lokalitet Trettholmane ved Bjorøy i Øygarden kommune.

Foto: Havforskningsinstituttet

Øygarden har motteke til uttale søknad frå Algetun AS om akvakulturløyve til dyrking av kamskjell ved Kjeholmen sør for Turøyna.

Utval for Plan har i møte 11.03.2021, sak UFP 014/21, godkjent at forslag til detaljregulering vert lagt ut til offentleg ettersyn.

Ill. Colourbox

Øygarden formannskap legg ut på høyring framlegg til Lokal forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg og om regulering av feie- og tilsynsgebyr i Øygarden kommune.