Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Alt om koronaviruset | Vaksinasjon | Hurtigtest | Smitteverntiltak | Smittetal/statistikk

Tidlegare kunngjeringar og høyringar

På denne sida finn du tidlegare publiserte kunngjeringar og høyringar. Du kan ikkje sende inn klage eller høyringsuttale på desse sakene.

Formannskapet si tilråding til budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 vert her lagt ut til offentleg gjennomsyn i tida 24.11.21 til og med 09.12.21.

Formannskapet gjorde 27.10.2021 følgjande vedtak: Formannskapet legg framlegg til endringar i gebyrforskrift for private planforslag, oppmålingstenester, byggesakshandsaming og miljø og landbruk på høyring med dei endringar som går fram av saksframlegget. Høyringsperioden vert sett til 4 veker.

Med heimel i plan- og bygningslova §§ 11 – 12 og 11 – 13 vedtok Utval for samfunnsutvikling 21.09.2021, sak 040/21, å varsle oppstart av arbeid med kommunedelplan for vatn og avlaup og leggje framlegg til planprogram ut til offentleg ettersyn.

Kommunestyret har godkjent følgjande reguleringsplan: Ddtaljregulering for Ebbesvikneset, gbnr. 45/4 m.fl - Ebbesvika.

Vidare planlegging av detaljregulering Naturgassparken, harmonisering av planar og oppheving av eksisterande reguleringsplan for Kollsnes næringspark.

Utval for teneste og levekår vedtok 09.06.21 å legge sak som vurderer nedlegging av Blomvåg skule og påfølgjande skulekrinsjustering på høyring, med høyringsfrist 30.09.21.

Utval for teneste og levekår vedtok 09.06.21 å legge sak som vurderer skulekrinsjustering for Misje og Turøy på høyring, med høyringsfrist 30.09.21.

Einingsleiar for plan, geodata og oppmåling har med heimel i plan- og bygningslova § 12-14 andre ledd gjort vedtak om endring etter forenkla prosess av følgjande 5 detaljreguleringsplanar:

Kommunestyret vedtok 17. juni 2021 å legge sak; Den nye Øygardsmodellen – likeverdig drift av idrettsanlegg på høyring med høyringsfrist sett til 30.08.21.

På vegne av CCB Energy Holding AS og med heimel i plan- og bygningslova §§ 12-3 og 12-8, varslast det oppstart av planarbeid for endring av plan for Naturgassparken, ikrafttrådt 12.12.2018, planID 125920150002. Etter vedtak skal endringa gjelde vidare som planID 20210002.