Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Her finn du alt om koronaviruset i Øygarden kommune

Tidlegare kunngjeringar og høyringar

På denne sida finn du tidlegare publiserte kunngjeringar og høyringar. Du kan ikkje sende inn klage eller høyringsuttale på desse sakene.

I medhald av plan- og bygningslova § 17-4 første ledd vert det med dette varsla at Øygarden kommune vil starte opp forhandlingar om utbyggingsavtale med Bjorøygården AS.

I medhald av plan- og bygningslova § 17-4 første ledd vert det med dette varsla at Øygarden kommune vil starte opp forhandlingar om overordna utbyggingsavtale med utbyggjarane innanfor den politisk vedtekne områdemodellen for Straume sentrum, indre kjerne. 

Telavåg Fiskeoppdrett AS søkjer om endring av areal for anlegg av laks og aure på lokalitet 11552 Stuholmen i Øygarden kommune.

Øygarden kommune har utarbeida forslag til kommunal planstrategi. Forslag til planstrategien for Øygarden kommune 2020-2023 vert no gjort offentleg tilgjengeleg i 30 dagar.

Utval for Plan har i møte 25.06.2020, sak UFP 034/20, godkjent at forslag til detaljregulering vert lagt ut til offentleg ettersyn.

Kommunestyret i Øygarden kommune vedtok planen i møte 18.06.2020, sak KS 110/20.

Telavåg Settefisk AS søkjer om løyve til etablering av landbasert anlegg for oppdrett av settefisk og matfisk på lokalitet Selstøvågen i Øygarden kommune.

Valnemnda har no avlagt si innstilling (sjå vedlegg) til val av meddommarar og lagrettemedlemmer for perioden 2021 – 2024.

Utval for tenester og levekår har i møtet 22.04.20 vedteke å legge ny alkoholpolitisk handlingsplan ut på høyring i tre veker.

Formannskapet har i sak 035/20 vedteke å leggja ut retningsliner for bruk av utbyggingsavtalar til høyring i fire veker.