Endringar etter forenkla prosess av fem reguleringsplanar - Øygarden kommune

Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Alt om koronaviruset | SmittetalSmitteverntiltak | Vaksinasjon

Endringar etter forenkla prosess av fem reguleringsplanar

Einingsleiar for plan, geodata og oppmåling har med heimel i plan- og bygningslova § 12-14 andre ledd gjort vedtak om endring etter forenkla prosess av følgjande 5 detaljreguleringsplanar:

Klage

Klagefrist er gått ut. Partar i kvar av dei nemnde sakene har fått vedtak og informasjon om klagerett tilsendt når vedtak vart fatta.