Kunngjeringar og høyringar

På denne sida finn du planar som er lagt ut til offentleg ettersyn/på høyring og andre viktige kunngjeringar. Dette inneber at du har kan gje innspel til planforslaga, og at desse innspela blir tatt med og vurdert i den vidare behandlinga av planen.

Informasjon om høyringsfristar og kor du kan senda høyringsinnspel finn du ved å gå inn på saka.

Tidlegare publiserte kunngjeringar og høyringar

Øygarden kommune har utarbeida forslag til revidert kommunal planstrategi. Forslag til planstrategien for Øygarden kommune 2020-2023 revidert 2022 vert no gjort offentleg tilgjengeleg i 30 dagar, jf. plan- og bygningslova §10-1.

Erko Seafood AS søkjer om økning av MTB med 780 tonn samt endring av anlegg for produksjon av matfisk av laks, aure og regnbogeaure på lokalitet Rotøy i Øygarden kommune.

Utsnitt frå kommunen si kartløysing. Plankart for detaljregulering Energiparken Vest til offentleg ettersyn.

Detaljregulering med namn detaljregulering for Energiparken Vest GBNR 242/76 - Dale er lagt ut på høyring og offentleg ettersyn, i samsvar med plan- og bygningslovens §§ 5-2 og 12-10.

Med heimel i plan- og bygningslova §§ 11 – 12 og 11 – 13 vedtok Utval for samfunnsutvikling 21.09.2021, sak 040/21, å varsle oppstart av arbeid med kommunedelplan for vatn og avlaup og leggje framlegg til planprogram ut til offentleg ettersyn.

Kommunestyret vedtok 17.06.2021 «Lokal forskrift om feiing, tilsyn av fyringsanlegg og regulering av feiegebyr i Øygarden kommune.

Kommunestyret vedtok 29. oktober 2020 planstrategi for Øygarden kommune 2020-2023 (KS-sak 153/20).

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har godkjent vedtak i Fjell kommunestyre i møte 21.02.19, sak KS 5/19, om eigen godkjenning av reguleringsplan.