Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Her finn du alt om koronaviruset i Øygarden kommune

Kunngjeringar og høyringar

På denne sida finn du planar som er lagt ut til offentleg ettersyn/på høyring og andre viktige kunngjeringar. Dette inneber at du har kan gje innspel til planforslaga, og at desse innspela blir tatt med og vurdert i den vidare behandlinga av planen.

Informasjon om høyringsfristar og kor du kan senda høyringsinnspel finn du ved å gå inn på saka.

Tidlegare publiserte kunngjeringar og høyringar

Utval for plan i Øygarden kommune har i møte 19.11.2020, sak UFP 068/20 vedteke at forslag til områderegulering for Blomvåg vest, planID 125920170001, vert lagt ut til offentleg ettersyn.

Formannskapet for Øygarden kommune sitt framlegg til budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 vert her lagt ut til offentleg gjennomsyn i tida 19.11.20 til og med 07.12.20.

Øygarden formannskap legg ut på høyring framlegg til Lokal forskrift for renovasjon i Øygarden kommune.

Kommunestyret vedtok 29. oktober 2020 planstrategi for Øygarden kommune 2020-2023 (KS-sak 153/20).

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har godkjent vedtak i Fjell kommunestyre i møte 21.02.19, sak KS 5/19, om eigen godkjenning av reguleringsplan.