Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Alt om koronaviruset | Koronavaksine | SmittetalSmitteverntiltak

Kunngjeringar og høyringar

På denne sida finn du planar som er lagt ut til offentleg ettersyn/på høyring og andre viktige kunngjeringar. Dette inneber at du har kan gje innspel til planforslaga, og at desse innspela blir tatt med og vurdert i den vidare behandlinga av planen.

Informasjon om høyringsfristar og kor du kan senda høyringsinnspel finn du ved å gå inn på saka.

Tidlegare publiserte kunngjeringar og høyringar

I medhald av plan- og bygningslova § 17-4 første ledd vert det med dette varsla at Øygarden kommune vil starte opp forhandlingar om utbyggingsavtale med eigar/utbyggjar om oppfylling av rekkjefølgjekrav for gjennomføring av reguleringsplan for Valen, jf. gammal planID 124620060041 som vert bearbeida og inkludert i ny plan som er under arbeid.

Utval for Plan har i møte 11.03.2021, sak UFP 014/21, godkjent at forslag til detaljregulering vert lagt ut til offentleg ettersyn.

Hotate AS - Søknad om akvakulturløyve for havbeite med kamskjel på lokalitet Trettholmane ved Bjorøy i Øygarden kommune.

Kommunestyret vedtok 18. februar 2021 planprogrammet for ny samfunnsdel til kommuneplan for Øygarden kommune 2022-2034 (KS-sak 003/21).

Kommunestyret vedtok 29. oktober 2020 planstrategi for Øygarden kommune 2020-2023 (KS-sak 153/20).

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har godkjent vedtak i Fjell kommunestyre i møte 21.02.19, sak KS 5/19, om eigen godkjenning av reguleringsplan.