Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Alt om koronaviruset i Øygarden | Registrer deg for vaksine | Smitteverntiltak i Øygarden

Kunngjeringar og høyringar

På denne sida finn du planar som er lagt ut til offentleg ettersyn/på høyring og andre viktige kunngjeringar. Dette inneber at du har kan gje innspel til planforslaga, og at desse innspela blir tatt med og vurdert i den vidare behandlinga av planen.

Informasjon om høyringsfristar og kor du kan senda høyringsinnspel finn du ved å gå inn på saka.

Tidlegare publiserte kunngjeringar og høyringar

Med heimel i eigedomsskattelova (esktl) § 2 og vedtak i kommunestyret 17.12.2020 har Øygarden kommune skrive ut eigedomsskatt for året 2021. 

Kommunestyret vedtok 18. februar 2021 planprogrammet for ny samfunnsdel til kommuneplan for Øygarden kommune 2022-2034 (KS-sak 003/21).

Kommunestyret vedtok den 18.02.2021. lokal forskrift om opning av jakt og fastsetting av minsteareal for hjortevilt i Øygarden kommune.

Kommunestyret vedtok den 18.02.2021. lokal forskrift om renovasjon. Gjennom forskrifta delegerer kommunen ansvar for innsamling av hushaldsavfall til ØyVAR.

Kommunestyret vedtok 29. oktober 2020 planstrategi for Øygarden kommune 2020-2023 (KS-sak 153/20).

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har godkjent vedtak i Fjell kommunestyre i møte 21.02.19, sak KS 5/19, om eigen godkjenning av reguleringsplan.