Kunngjeringar og høyringar - Øygarden kommune

Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Alt om koronaviruset | SmittetalSmitteverntiltak | Vaksinasjon

Kunngjeringar og høyringar

På denne sida finn du planar som er lagt ut til offentleg ettersyn/på høyring og andre viktige kunngjeringar. Dette inneber at du har kan gje innspel til planforslaga, og at desse innspela blir tatt med og vurdert i den vidare behandlinga av planen.

Informasjon om høyringsfristar og kor du kan senda høyringsinnspel finn du ved å gå inn på saka.

Tidlegare publiserte kunngjeringar og høyringar

På vegne av CCB Energy Holding AS og med heimel i plan- og bygningslova §§ 12-3 og 12-8, varslast det oppstart av planarbeid for endring av plan for Naturgassparken, ikrafttrådt 12.12.2018, planID 125920150002. Etter vedtak skal endringa gjelde vidare som planID 20210002.

I august startar ei omfattande oppgradering av elektro- og tryggleiksutrustinga i Bjorøytunnelen.

Prosjektet Nye Perler i Nordsjøløypa har midlar til kunstprosjekt langs nokre turløyper i Øygarden. Kunstnarar blir med dette inviterte til å søkja støtte/delfinansiering til installasjonar som tåler å stå ute.

I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-10 varslast det no om at planforslaget for Døsjeneset gnr. 46 bnr. 26, 113 mfl. – Døsje, planid: 124620160001, skal leggjast ut på begrensa offentleg ettersyn.

Kommunestyret vedtok 17. juni 2021 å legge sak; Den nye Øygardsmodellen – likeverdig drift av idrettsanlegg på høyring med høyringsfrist sett til 30.08.21.

Fig. 1. Raud line viser ytre plangrense for plankartet som var på høyring og utvida plangrense.

Øygarden kommune varslar med heimel i plan- og bygningsloven § 12-8, utvida plangrense for detaljregulering av Skogsskiftet sentrum, planid 124520190001.

Utval for plan har i møte 10.06.2021 godkjent at forslag til detaljregulering vert lagt ut til offentleg ettersyn.

Utval for plan har i møte 10.06.2021 godkjent at forslag til detaljregulering vert lagt ut til offentleg ettersyn.

Utval for teneste og levekår vedtok 09.06.21 å legge sak som vurderer skulekrinsjustering for Misje og Turøy på høyring, med høyringsfrist 30.09.21.

Utval for teneste og levekår vedtok 09.06.21 å legge sak som vurderer nedlegging av Blomvåg skule og påfølgjande skulekrinsjustering på høyring, med høyringsfrist 30.09.21.