Kunngjeringar og høyringar - Øygarden kommune

Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Alt om koronaviruset | SmittetalSmitteverntiltak | Vaksinasjon

Kunngjeringar og høyringar

På denne sida finn du planar som er lagt ut til offentleg ettersyn/på høyring og andre viktige kunngjeringar. Dette inneber at du har kan gje innspel til planforslaga, og at desse innspela blir tatt med og vurdert i den vidare behandlinga av planen.

Informasjon om høyringsfristar og kor du kan senda høyringsinnspel finn du ved å gå inn på saka.

Tidlegare publiserte kunngjeringar og høyringar

Kommunestyret vedtok 17.06.2021 «Lokal forskrift om feiing, tilsyn av fyringsanlegg og regulering av feiegebyr i Øygarden kommune.

Einingsleiar for plan, geodata og oppmåling har med heimel i plan- og bygningslova § 12-14 andre ledd gjort vedtak om endring etter forenkla prosess av følgjande 5 detaljreguleringsplanar:

I august startar ei omfattande oppgradering av elektro- og tryggleiksutrustinga i Bjorøytunnelen.

Utval for teneste og levekår vedtok 09.06.21 å legge sak som vurderer skulekrinsjustering for Misje og Turøy på høyring, med høyringsfrist 30.09.21.

Utval for teneste og levekår vedtok 09.06.21 å legge sak som vurderer nedlegging av Blomvåg skule og påfølgjande skulekrinsjustering på høyring, med høyringsfrist 30.09.21.

Kommunestyret vedtok 29. oktober 2020 planstrategi for Øygarden kommune 2020-2023 (KS-sak 153/20).

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har godkjent vedtak i Fjell kommunestyre i møte 21.02.19, sak KS 5/19, om eigen godkjenning av reguleringsplan.