Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Her finn du oppdatert informasjon om koronaviruset i Øygarden kommune

Kunngjeringar og høyringar

På denne sida finn du planar som er lagt ut til offentleg ettersyn/på høyring og andre viktige kunngjeringar. Dette inneber at du har kan gje innspel til planforslaga, og at desse innspela blir tatt med og vurdert i den vidare behandlinga av planen.

Informasjon om høyringsfristar og kor du kan senda høyringsinnspel finn du ved å gå inn på saka.

Tidlegare publiserte kunngjeringar og høyringar

I medhald av plan- og bygningslova § 17-4 første ledd vert det med dette varsla at Øygarden kommune vil starte opp forhandlingar om utbyggingsavtale med partane i nedanfornemnde reguleringsplan.

I medhald av plan- og bygningslova § 17-4 første ledd vert det med dette varsla at Øygarden kommune vil starte opp forhandlingar om utbyggingsavtale med Bjorøygården AS.

Telavåg Fiskeoppdrett AS søkjer om endring av areal for anlegg av laks og aure på lokalitet 11552 Stuholmen i Øygarden kommune.

I medhald av plan- og bygningslova § 17-4 første ledd vert det med dette varsla at Øygarden kommune vil starte opp forhandlingar om overordna utbyggingsavtale med utbyggjarane innanfor den politisk vedtekne områdemodellen for Straume sentrum, indre kjerne. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har godkjent vedtak i Fjell kommunestyre i møte 21.02.19, sak KS 5/19, om eigen godkjenning av reguleringsplan.