Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Alt om koronaviruset | Vaksinasjon | Hurtigtest | Smitteverntiltak | Smittetal/statistikk

Kunngjeringar og høyringar

På denne sida finn du planar som er lagt ut til offentleg ettersyn/på høyring og andre viktige kunngjeringar. Dette inneber at du har kan gje innspel til planforslaga, og at desse innspela blir tatt med og vurdert i den vidare behandlinga av planen.

Informasjon om høyringsfristar og kor du kan senda høyringsinnspel finn du ved å gå inn på saka.

Tidlegare publiserte kunngjeringar og høyringar

Formannskapet si tilråding til budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 vert her lagt ut til offentleg gjennomsyn i tida 24.11.21 til og med 09.12.21.

Øygarden kommune har med heimel i plan- og bygningslova § 12-14 andre ledd gjort delegert vedtak om endring etter forenkla prosess av følgjande tre detaljreguleringsplanar:

Utkast til samfunnsdelen til kommuneplanen for Øygarden 2022-2034 er no ute på høyring. Vi ønsker å invitera til god debatt om utkastet til samfunnsdelen. Difor oppmodar vi alle som er interessert i framtida til kommunen om å engasjera seg i høyringsperioden.

Med heimel i plan- og bygningslova §§ 11 – 12 og 11 – 13 vedtok Utval for samfunnsutvikling 21.09.2021, sak 040/21, å varsle oppstart av arbeid med kommunedelplan for vatn og avlaup og leggje framlegg til planprogram ut til offentleg ettersyn.

Kommunestyret vedtok 17.06.2021 «Lokal forskrift om feiing, tilsyn av fyringsanlegg og regulering av feiegebyr i Øygarden kommune.

Kommunestyret vedtok 29. oktober 2020 planstrategi for Øygarden kommune 2020-2023 (KS-sak 153/20).

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har godkjent vedtak i Fjell kommunestyre i møte 21.02.19, sak KS 5/19, om eigen godkjenning av reguleringsplan.