Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Her finn du alt om koronaviruset i Øygarden kommune

Hellesøy hamn

Ny plan omfattar sentrale delar av tettstaden Hellesøy, og legg til rette for nødvendig vern og offentleg servicetilbod, som:

  • Tilgjenge til areal og bygning ved Nothengjo; området er avsett til friområde.
  • Offentleg WC på tomta til kafeen (påbygg)
  • Oppgradert kollektivknutepunkt med ny snuplass, gangfelt og miljøstasjon.
  • Rasteplass og tilgjenge til sjø. Evt.: Oversiktskart for turistar.

Dokument