Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Her finn du oppdatert informasjon om koronaviruset i Øygarden kommune

Kommunale planar

Kommuneplanar
Gjeldande kommuneplan
Kommuneplanens samfunnsdel
Kommuneplanenens arealdel
Kva inneheld arealdelen?
Formål med kommuneplanen
Rullering av kommuneplanen
Kommunedelplan areal
Områdeplanar
Kommunal planstrategi
Handlingsprogram, økonomiplan og årsbudsjett
Andre planar
Årsmeldingar
Kort forklart
Kommunen sitt plansystem


Kommuneplanar

Kommuneplanen er det overordna strategiske styringsdokument til kommunen og inneheld mål og retningsval for kommunen.

Gjeldande kommuneplan

I samband med kommunesammenslåinga 1. januar 2020, vert dei tre kommuneplanene vidareførte som likestilte planar fram til ny kommuneplan vert vedteken av nytt kommunestyre.

Samfunnsdelen til kommuneplanen 

Samfunnsdelen til kommuneplanen i tidlegare Fjell, Sund og Øygarden kommunar er sidestilt som overordna styringsdokument fram til ny plan vert vedteken.

Samfunnsdelen til kommuneplanen er den langsiktige og strategiske planen som skisserer utviklinga innanfor områda samfunn, areal og tenestene i Øygarden kommune.

Arealdelen til kommuneplanen arealdel skal følgja opp samfunnsdelen.

Arealdelen til kommuneplanen for tidlegare Fjell, Sund og Øygarden gjeld som tre sidestilte overordna styringsdokument for den nye kommunen frå 1. januar 2020. Ny rullert arealdel skal vedtakast av kommunestyret.

Kva inneheld arealdelen?

Bruk, vern og utforming av areal og fysiske omgjevnader i heile kommunen styrt med plankart, føresegn og retningslinjer.

Formål med kommuneplan

Formålet med kommuneplan er å skape langsiktigheit og føreseielegheit i politikk og arealbruk for innbyggjarane i kommunen. Økonomisk handlingsplan er tilrådingane til kommunedirektøren om kva for område i kommunen som må prioriterast i den kommande perioden.

Arealdelen i kommuneplanen er eit juridisk bindande dokument (kart) som styrer framtidig arealbruk i heile eller delar av kommunen. 

Kommuneplan er omtalt i plan- og bygningsloven § 11-1. [1]
«Kommunen skal ha ein samlet kommuneplan som omfattar samfunnsdel med handlingsdel og arealdel. Kommuneplanen skal ta i vare både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgåver, og bør omfatta alle viktige mål og oppgåver i kommunen. Planen skal ta utgangspunkt i den kommunale planstrategien og leggja retningslinjer og pålegg frå statlige og regionale styresmakter til grunn. Det kan utarbeidast kommunedelplan for bestemte område, tema eller verksemdsområde.»

Rullering av kommuneplanen

Minst ein gong i løpet av kvar valperiode skal kommunestyret vurdera kommuneplanen samla og fastsetja om det er nødvendig å føreta endringar i han. Endringar vert vurdert ut frå dei eigne behova til kommunen og ut frå nasjonale eller viktige regionale retningslinjer.

Kommunedelplan areal

Områdeplanar

Kommunal planstrategi

Prioriteringar og satsingar vert styrte av Planstrategien for Øygarden kommune 2020 - .

Kommunal planstrategi er heimla i plan- og bygningslova (§10-1), og skal utarbeidast minst éin gong kvar valperiode. Føremålet med den kommunale planstrategien er å prioritera kva planoppgåver kommunen bør starta opp eller vidareføra, for best å møta behova til kommunen.

Planstrategien er basert på kommunen sine strategiske val for samfunnsutviklinga, samt nasjonale og regionale føringar.

Handlingsprogram, økonomiplan og årsbudsjett

Kommuneplanen skal ha ein handlingsdel som viser korleis vedtekne planar skal følgjast opp med tiltak. Kravet om handlingsdel er nedfelt i § 11-1 og § 11-4 i plan- og bygningslova. Det er vanleg å slå saman kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplanen. I Øygarden kommune vert også planstrategien vanlegvis rullert årleg, saman med handlingsprogram, økonomiplan og årsbudsjett. Planstrategien vert ikkje rullert i år.

Budsjett og økonomiplan

Budsjett og økonomiplan 2020 - 2023 (PDF, 2 MB) vart vedteke av Øygarden kommunestyre 19.12.2019.

Handlingsprogrammet viser kommunen sine prioriteringar av ressursar, planleggings- og samarbeidsoppgåver, og konkretiserer tiltaka som kommunen skal arbeida med i løpet av dei komande fire budsjettåra.

Rådmannen rapporterer på status på tiltaka i handlingsprogrammet i årsmeldinga.

Handlingsprogram 2018-2021 viser kva administrative tiltak som skal prioriterast i perioden.
Det er til saman 27 tiltak i programmet. Tiltaka er delt inn i ni samfunnstema:

  • Samfunnsutvikling
  • Administrasjons- og organisasjonsutvikling
  • Samferdsle
  • Eigedomsforvalting
  • Helse, sosial og omsorg
  • Barnehage og skule
  • Miljø, klima og beredskap
  • Digitalisering
  • Kultur og friluftsliv

Andre planar

Årsmeldingar

Årsmeldinga er rådmannen sin presentasjon av kva for tenester kommunen har produsert, grad av måloppnåing og årsrekneskap. Meldinga er primært retta mot politikarane, men skal også fungera som eit informasjonsdokument for innbyggjarane i kommunen, næringsliv og andre interesserte.

Kort forklart

Kort forklart

Plansystemet til kommunen 

Kommuneplanlegginga er eit viktig verktøy for det lokale folkestyret og kommunen som organisasjon og samfunn. Gjennom planlegging kan ein leggja til rette for ønskt samfunnsutvikling, arealforvalting og tenesteproduksjon. For å få eit enkelt og godt kommunalt plansystem må det vera ein samanheng mellom kommunen sine ulike planar. Det må vera ein raud tråd frå kommuneplanen via fag- og temaplanar til handlingsdel med økonomiplan.