Kunngjeringar og høyringar

På denne sida finn du planar som er lagt ut til offentleg ettersyn/på høyring og andre viktige kunngjeringar. Dette inneber at du har kan gje innspel til planforslaga, og at desse innspela blir tatt med og vurdert i den vidare behandlinga av planen.

Informasjon om høyringsfristar og kor du kan senda høyringsinnspel finn du ved å gå inn på saka.

Tidlegare publiserte kunngjeringar og høyringar

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid. 

Utval for Plan har i sak 009/20 gjort vedtaka om å starta opp arbeid med Kommunedelplan med restriksjonssone for Knarrvika. Samstundes vart det gjort vedtak om å leggja ut framlegg til planprogram til offentleg ettersyn.

Det vert søkt om ny plassering av fôrflåte for anlegg for oppdrett av matfisk av laks og aure på lokalitet 28976 Kelvesteinen i Øygarden kommune.

Utval for Plan har i møte 21.04.2020, sak 011/20, godkjent at forslag til detaljregulering for Nordre Steinhaugen gbnr. 33/12 m.fl. - Kolltveit vert lagt ut til offentleg ettersyn.