Informasjon om koronaviruset

Det er oppretta ein servicetelefon for praktiske spørsmål om koronaviruset som ikkje handlar om helse
RING 56 16 00 10 måndag-fredag kl 08-20 og laurdag-sundag 10-16 Lokal informasjon om koronaviruset

Utval for Plan i Øygarden kommune har i møte 06.02.2020, sak UFP 004/20, godkjent at forslag til detaljregulering vert lagt ut til offentleg ettersyn.

Utval for drift og samfunnsutvikling har i møte 12.12.2019, sak UDS 123/19, godkjent at forslag til områderegulering vert lagt ut til offentleg ettersyn.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har godkjent vedtak i Fjell kommunestyre i møte 22.11.18, sak KS 62/18, om eigengodkjenning av reguleringsplan.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har godkjent vedtak i Fjell kommunestyre i møte 21.06.18, sak KS 33/18, om eigengodkjenning av reguleringsplan. 

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-10 blir detaljregulering for akvakulturanlegg i Parisvatnet, planID 20180004, lagd ut til høyring og offentleg ettersyn etter første gongs behandling i kommunestyret i Øygarden kommune den 23.10.19 , sak 068/19.

Øygarden kommunestyre vedtok i møte 23.10.19, sak 66/19, å leggje forslag til «Planprogram ny fv 561 Blom-Naturgassparken» ut på høyring. Gjeld forslag til planprogram datert 24.09.19

I samsvar med plan- og bygningslova blir mindre endring etter § 12-14 lagt ut til høyring og offentleg ettersyn etter plan- og bygningslova si § 5-2. Utval for drift og samfunnsutvikling gjorde i sak 110/19, den 31.10.2019, vedtak om oppstart og offentleg ettersyn av mindre reguleringsendring av reguleringsplan for 300 kv jordkabel, planID 19970001.

Øygarden kommunestyre gjorde 19.12.2019 vedtak om nye gebyr og betalingssatsar gjeldande for 2020. Dokumentet er lagt ut fysisk i kommunen sine kundetorg på Straume, Skogsskiftet og Rong.