Informasjon om koronaviruset

Det er oppretta ein servicetelefon for praktiske spørsmål om koronaviruset som ikkje handlar om helse
RING 56 16 00 10 måndag-fredag kl 08-20 og laurdag-sundag 10-16 Lokal informasjon om koronaviruset

Pris for byggesak

Gebyr og brukarbetalingar gjeldande frå 01.01.2020 (PDF, 504 kB)
Vedteke av kommunestyret 19.12.2019

5.2 BYGGESAK

5.2.1 Generelt
Alle søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningslova skal betala einingsgebyr, saksbehandlingsgebyr og registreringsgebyr for alle saker, med mindre det går fram noko anna av regulativet.

5.2.2 Timepris
For dei tenestene som ikkje er omfatta av dei spesifikke regulativføresegnene, gjeld eit gebyr berekna etter medgått tid. Satsen skal dekkja støttefunksjonar og administrasjon av tenesta.

Byggjesak - Timepris
Timepris Gebyr 2020
Timesats for kontorarbeid inklusiv administrativ støtte 670
Timesats for markarbeid inklusiv transport, utstyr og materiell 804

5.2.3 Sakshandsamingsgebyr for tiltak med krav til ansvarleg føretak

Byggjesak - Sakshandsamingsgebyr
Sakshandsamingsgebyr for tiltak etter pbl. § 20-3 Betalast etter Full sats Redusert sats
Bustadar og fritidsbustader:
For første bustadeining Pr søknad 14 393 10 793
Tillegg per bustadeining Pr søknad 9 510 7 133
Tilbygg, påbygg, garasje mv. til bustad Pr søknad 6 682 5 012
Endringsarbeid på bygg, per bustadeining Pr søknad 2 121
Igangsetjingsløyve
For sakshandsaming av igangsettingsløyve Pr søknad 3 056
Ansvarsrett (jfr PBL § 22-3)
Lokal godkjenning av ansvarsrett der det ikkje ligg føre sentral godkjenning (Gjeld og for søknad om personleg ansvarsrett) Pr søknad 2 891
Lokal godkjenning av ansvarsrett der det ligg føre sentral godkjenning Pr søknad 1 157
Næringsverksemd, tenesteyting m.v
Per påbegynt 100 m2 BRA Pr søknad 9 448 7 133
Tilbygg, påbygg, garasje mv. Pr søknad 6 682 5 012
Endringsarbeid på bygg, per bustadeining Pr søknad 6 682 5 012
Maksimumsbeløp Pr søknad 353 800
Lagerhus, uthus, naust m.v.
Per påbegynt 100 m2 BRA Pr søknad 9 448 7 133
Tilbygg, påbygg, garasje mv. Pr søknad 6 682 5 012
Endringsarbeid på bygg, per bustadeining Pr søknad 6 682 5 012
Maksimumsbeløp Pr søknad 353 800
Skilt
Enkelt skilt eller reklame Pr stykk 3 663
Andre tiltak
Parkeringsplassar > 100 m2, vegar > 100 lm, store leidningsanlegg (som evt. kan overtakast av kommunen), store kaier > 100 m2, molo, gang- og køyrebruer, tunnelar og kulvertar, hallar og anlegg i fjell Pr søknad 10 793
Parkeringsplassar < 100m2,="" vegar="">< 100="" lm,="" mindre="" leidningsanlegg,="" mindre="" kaier,="" grave-="" og="" fyllingsarbeid,="" enkle="" lausmasse-="" og="" fjellarbeid="" i="" dagen,="" avkøyring,="" større="" konstruksjonar="" slik="" som="" støyskjerm,="" lysmast,="" tv-mast,="" radiomast,="" tribunar,="" ballbingar,="" større="" støttemur="" over="" 1,5="" meter="" høgde,="" flytebrygge="" over="" 15="" m2="" og="" liknande=""> Pr søknad 5 783
Bustadbrakke på arbeidsplass, gjerde mot veg, mindre støttemur opp til 1,5 m høgde og liknande (I dei tilfelle dette er søknadspliktig.) Pr søknad 2 121

5.2.4 Førehandskonferanse
Førehandskonferanse utløyser ikkje einingsgebyr.

Byggjesak - Førehandskonferanse
Førehandskonferanse Betalast etter Gebyr 2020
Førehandskonferanse Pr møte 2 079

5.2.5 Riving

Byggjesak - Riving
Riving Betalast etter Utan ansvarsrett Med ansvarsrett
Separate søknader om riving av bygningar, konstruksjonar og anlegg som er søknadspliktige tiltak Pr tiltak 2 891 5 781

5.2.6 Endring
For endring av eksisterande byggjesøknad vert det belasta følgjande gebyr. Fornying av tidlegare godkjent byggesøknad er å betrakte som ny søknad.

Byggjesak -Endring
Endring Betalast etter Gebyr 2020
Reviderte teikningar som ikkje krev nytt vedtak Pr søknad 2 093
Reviderte teikningar som krev nytt vedtak Pr søknad 4 780

Kommunen avgjer i kvart tilfelle om det er ei mindre eller større endring, og dessutan om endringa er så vesentleg at den krev ny søknad. Dersom endringane er så betydelige at søknaden blir å betrakte som ny sak, vert det betalt fullt gebyr.

5.2.7 Dispensasjonssøknad
For søknad om dispensasjon i høve til plan- og bygningslovens § 19-1. Det vert ikkje belasta einingsgebyr for dispensasjonssøknader. Det punktet gjeld alle søknadar om dispensasjon frå kommuneplan og andre planer.

Byggjesak - Dispensasjonssøknad
Dispensasjonar Betalast etter Gebyr 2020
Planar (kommuneplan, reguleringsplan, bustadplan) Pr forhold 17 776
Plan- og bygningslova § 1-8 (forbod mot tiltak m. v. langs sjø og vassdrag) Pr forhold 17 776
Plan- og bygningslova § 29-4 (plassering av bygg, høgde og avstand frå nabogrense) Pr forhold 4 000
Andre Pr forhold 4 000

5.2.8 Delingssaker etter pbl 20-1

Byggjesak - Delingssaker
Deling etter plan- og bygningslovens § 20-1, bokstav m Betalast etter Gebyr 2020
For søknad der grensene er i samsvar med fastsett plan Pr søknad 6 312
Tillegg for ekstra tomt Pr søknad 3 155
For søknad der grensene ikkje går fram av fastsett plan (regulerings- eller utbyggingsplan) eller i uregulert strøk Pr søknad 16 065
Tillegg for ekstra tomt Pr søknad 3 155
Søknad om frådeling av tilleggsareal, grensejustering, arealoverføring, vegareal o.l Pr søknad 16 065
Søknad om dispensasjon frå reguleringsplanar, utbyggings- planar, kommuneplanen sin arealdel og PBL § 1-8 («100 m-beltet») Pr søknad 17 776