Ferdigattest og bruksløyve

Et søknadspliktig tiltak må avsluttast med ein ferdigattest. Dersom det gjenstår mindre vesentlig arbeid, kan du søkja om mellombels bruksløyve. Byggverk må ikkje takast i bruk før det er gjeve mellombels bruksløyve eller ferdigattest.

Slik søkjer du

Søknad om ferdigattest må sendast inn av den som har søkt om byggjeløyve seinast 3 veker før planlagt ferdigstilling.

Krav til ferdigattest finn du her

https://dibk.no/byggeregler/sak/2/8/8-1/

Skjema for ferdigattest og mellombels bruksløyve finn du her

https://dibk.no/saksbehandling/byggsok/Byggesaksblanketter/